Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Емил Иванов- главен експерт в отдел РОТ, България 1000, София, Тел.: 02 9492013, E-mail: eivanov@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: Отдел РОТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Надграждане на пилотната инфраструктура изградена на базата на програмни продукти на Microsoft чрез увеличаване на изчислителните ресурси на изградената среда на базата на Microsoft Azure Pack със закупуване на два сървъра, подходящи за вграждане в шаси BladeCenter H 88524XG и закупуване на унифицирано мрежово устройство за съхранение на данни с висока наличност с интегрирани NAS (Network Attached Storage) и SAN (Storage Area Network) в едно шаси.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32424000, 32428000

Описание:

Мрежова инфраструктура
Разширение на мрежа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Увеличаване на изчислителните ресурси на изградената среда на базата на Microsoft Azure Pack, чрез закупуване на два сървъра, подходящи за вграждане в шаси BladeCenter H 88524XG. 2.Закупуване на унифицирано мрежово устройство за съхранение на данни с висока наличност с интегрирани NAS (Network Attached Storage) и SAN (Storage Area Network) в едно шаси. Подробните технически параметри на артикулите се съдържат в техническата спецификация, част от публичната покана, публикувана на сайта на Възложителя, в раздел Профил на купувача : https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнена еднаква или сходна с предмета на поръчката доставка (на подобни или идентични артикули), с приложени доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.; 7. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен; 8. Заверено копие на сертификат ISO 27001:2013 или еквивалентен 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне) В случай, че разполагат, участниците прилагат към своята оферта брошура или друг документ който да потвърждава предложените характеристики на предлаганата от тях техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за доставка на техниката е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.10.2015 г. от 14.00 часа в сградата на ИА ЕСМИС (гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6). Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2015