Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Ивайло Ганев, Мирослава Михайлова, Република България 7200, Разград, Тел.: 0892 236383; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Директор на ОП Бизнес зона Перистър гр. Разград и юрисконсулт - ОП, Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016ZTAE1282071.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на 1 /един/ брой нов автомобил за потребностите на ОП "Бизнес зона "Перистър"" гр. Разград. Превозното средство, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъде доставено с: - всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи, гарантиращи правилната му експлоатация; - крик, ключ за джанти, пълноразмерна резервна гума и с гаранция, включваща: 1. минимум 2 /две/ години или 100 000км., в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано. 2. сервизна мрежа на територията на Република България. 3. безплатна услуга за времето на гаранционния срок, включваща авариен автомобил за денонощна пътна помощ до най-близкия оторизиран сервиз на марката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34111100

Описание:

Автомобили тип "комби"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 /един/ брой нов автомобил. Посочената по-долу прогнозна стойност е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко административна сграда на ОП Бизнес зона Перистър, гр. Разград

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в "Описание предмета на поръчката, техническа спецификация, изискванияза участие и указания за изпълнение на обществената поръчка" - Приложение №2 към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане на настоящата обществена поръчка е най-ниска цена. Участникът посочил в офертата си най-ниска цена, ще бъде класиран на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчка може да бъде получена на тел. 0892236383 и 084 618171. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.razgrad.bg в рубрика "Профил на купувача" Офертата и приложенията към нея трябва да бъдат оформени по одобрените образци към настоящата публична покана. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците и същите следва да бъдат коректно попълнени, с точно вписани данни. Изготвената оферта се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, с надпис - оферта за участие в обществена поръчка с предмет " Доставка на един брой нов автомобил за потребностите на ОП "Бизнес зона "Перистър" , като участникът вписва името си, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в стая 06 - "Деловодтсво" , партерен етаж на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. "Бели Лом" 37А, до срока определен в настоящата публична покана. При необходимост за представяне на допълнителни документи, същите следва да бъдат подадени по реда на подаване на офертата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата, часът на получаването и посочените данни се записават във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Отварянето на офертите ще бъде на 28.10.2015г. от 11:00 часа в зала 102 в административната сграда на Община Разград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015