Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление Икономически дейности, Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: МБАЛ - Търговище АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. видиобронхоскопска система. Минимални изисквания: Несъответствието с минималните изисквания на възложителя е основание за отстраняване на кандидата. 1. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговарят напълно на минималните изискванията на възложителя. Неизпълнението им ще доведе до отстраняване на участника подал офертата. Декларираните съответствия се доказват с писмо от производителя или с оригинална брошура / копие на техническа литература на апаратурата с превод на български език. 2. Участниците трябва да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалент за качество на услугите, които предлагат. 3. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговаря на изискванията за качество на ISO 13485:2003 или еквивалент – доказва се с валидни сертификати на името на производителя или законния представител. 4 Заверено от участника копие на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ. 5. За последните три години - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да е изпълнил минимум два договора за доставка с договор за покупко-продажба на предлагания модел апаратура (доказва се с референции от клиенти). 6. Документи за осигуряване на гаранционно и следгаранционно обслужване на медицинското оборудване; • списък на инженерно-техническия екип на участника, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката; • заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието, проф. квалификация и проф. опит (стаж) на членовете на инженерно-техническия екип; • сертификати за преминати курсове на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура; 7. Ръководство за работа на български език, кратки инструкции за употреба, списък с необходимите консумативи за работа с апаратурата на електронен носител. 8. Оторизация на името на участника за доставка, инсталация и сервиз на предлаганата апратура с валидност минимум 3 години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой видиобронхоскопска система, за нуждите на МБАЛ - Търговище АД".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище, кв. "Запад"

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата следва да се имат предвид следните задължителни технически данни: МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. I. ВИДЕОБРОНХОСКОП 1. Външен диаметър на инсертната част от 5.0 до 5,9 мм 2. Външен диаметър на дисталната част от 5.0 до 5.5 мм 3. Вътрешен диаметър на работен канал от 2.0 до 2.6 мм 4. Работна дължина минимум 600 мм 5. Флексия на дисталната част Горе/Долу - 210°/130° или по-добра 6. Оптична система – зрително поле мин. 120° 7. Фокусно разстояние– от 3 до 50 мм или по-добро 8. Поддържа дигитална технология за усилване на структурата на тъканта – ДА 9. Поддържа дигитална технология за визуализация на съдови структури – ДА 10. Да подлежи на стерилизация чрез плазмен стерилизатор - ДА 11. Наличен многократен клапан за аспирация със сменяеми уплътнения – 1 бр. 12. Наличен многократен накрайник за аспирация, интегриран в грифа– 1 бр. 13. Аксиална ротация на куплунга на светловода към процесора – мин. 180 градуса 14. Бутони на ръкохватката за контрол на дигиталните функции на процесора – мин. 4 бр. 15. Терапевтична съвместимост с електрохирургични апарати и с хир. лазери от тип: Nd: YAG и DiodeLaser – ДА II. КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ КЪМ ВИДЕОБРОНХОСКОП 1. Биопсична щипка, многократна – мин. 1 бр. 2. Четка за почистване на биопсичен канал – мин. 1 бр. 3. Четка за почистване на аспирационен накрайник – мин. 1 бр. 4. Четка за почистване на леглото на клапана за аспирация – мин. 1 бр. 5. Резервни уплътнения за моногократен клапан за аспирация- мин. 3 бр 6. Многократни клапани за входа на биопсичния канал – мин. 10бр. III. ВИДЕОЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕСОР С ВГРАДЕН СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК 1. Eкзаминационна лампа с минимални експлоатационни разходи - Халогенна мин. 150W 2. Вид и мощност на аварийната лампа - Халогенна мин. 150W 3. Управление на Яркостта ± мин 5 стъпки 4. Корекция на Цвета Червено/Синьо ± мин 5 стъпки 5. Диагностични филтри (Enhancement) за усилване на образа мин. 3 броя селекции 6. Функция електронно увеличение - мин. два пъти увеличение 7. Функция електронно увеличение - мин. 3 селекции на увеличението: [1.2], [1.5] и [2.0] 8. Дигитален изход за сигнал Serial мин. 1бр. 9. Видео изход за сигнал: RGBS мин. 1бр. 10. Видео изход за сигнал: Y/C мин. 2бр. 11. Видео изход за сигнал: Composite мин. 1бр. 12. Видео изход за сигнал: Y мин. 1бр. 13. Конектор за външни устройства – мин. 2бр. 14. Възможно надграждане с опционален видео-адаптер с оптичен ZOOM за адаптиране на фибро-ендоскопи IV. LED МОНИТОР 1. LED технология 2. Резолюция: 1280 1024 пиксела или по-добра 3. Размер на екрана – 19 инча 4. Яркост: мин. 250cd/m2 5. Контраст: 1000:1 или по-добър 6. Време за реакция: макс. 5ms 7. Формат 4:3 8. Вход за видеосигнал – BNC мин. 2бр. Предложения които не отговарят на техническото задание няма да бъдат оценявани.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА Всяка оферта трябва да съдържа: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик №1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" • Списък на документите, съдържащи се в офертата. • Копие от документа за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Р. България. • Списък на основните договори за доставка сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. • Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП • Документи съгласно Минималните изисквания на възложителя (описани по-горе в документацията). • Декларация за / не ползване на подизпълнители. Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" съдържа: Техническа оферта съгласно таблица за сравнение дадена от възложителя и информация (в свободен текст) както следва: Гаранционен срок Срок за доставка. Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" Ценовото предложение на участника. ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 1. Документацията за участие може да се получи от профила на купувача на Възложителя. 2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 5. Срокът за получаване на оферти до 16.00 часа на 29.10.2015 г. в деловодството на „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище, кв. „Запад”. 6. Офертите ще бъдат отворени на 30.10.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „МБАЛ – Търговище” АД. 7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на публичната покана, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. 9. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. За настоящата процедура срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за предаване на офертите. 10. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се представи в „заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно четливо и има следното съдържание: гриф „вярно с оригинала"; името и фамилията на лицето, заверило документа; датата, на която е извършена заверката; собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката; положен мокър печат на участника (в случай че участника има такъв).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/10/2015