Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Тереза Райкова, Мирослава Михайлова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618218; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bgt, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Старши експерт -Социални дейности и юрисконсулт -обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151016xJVw1277516.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на обществената поръчка вклюва комплексно медицинско обслужване -извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в социалните заведения на територията на Община Разград. Медицинските прегледи се извършват съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Избраният Изпълнител следва да може да осигури необходимата техническа обезпеченост, свързана с провеждане на профилактичните медицински прегледи, като техниката и консумативите за извършване на необходимите прегледи се осигуряват от него и за негова сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Медицинското обслужване включва – извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в социалните заведения – 175 (сто седемдесет и пет) броя лица. Посоченият прогнозен брой на обслужваните лица подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от страна на Възложителя при структурни промени или при напускане, или назначаване на служители. Възложителят не се ангажира с посочване на точния брой, които реално ще бъдат прегледани. Посочената по-долу прогнозна стойност е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко място за изпълнение на поръчката: Дом за стари хора гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър” №30; Дом за възрастни хора с деменция, гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър” №17; Дневен център за възрастни хора с увреждания „Подай ръка”, гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър” №30Б;Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян”, гр. Разград, ул.”11-ти август” №18;Домашен социален патронаж, гр. Разград, ул. ул.”11-ти август” №18; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждане №1 и №2, гр. Разград, ул. „Добровска” №53; Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждане, с. Просторно, общ. Разград: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав” №19А; Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства – с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав” №19А; Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Просторно, общ. Разград, ул. „Н. Й. Вапцаров” №2; Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав” №19А.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка са подробно описани в "Описание предмета на поръчката, техническа спецификация, изисквания за участие и указания за изпълнение на обществената поръчка" - Приложение №2 към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 084 618218 и тел. 084 618171. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.razgrad.bg в рубрика "Профил на купувача". Офертата и приложенията към нея трябва да бъдат оформени по одобрените образци към настоящата публична покана. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците и същите следва да бъдат попълнени с точно вписани данни. Изготвената оферта се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика участникът посочва: - име на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност факс и електронен адрес; -наименование на предмета на поръчката: „Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на профилактични прегледи на работещите в социалните дейности” При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на приносителя се издава документ. Офертата се представя на адрес: гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, деловодство на Община Разград, стая №6, партер в срока посочен в поканата. Оферта, подадена след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик няма да се разглеждат от комисията за разглеждане на офертите за участие в публичната покана. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. Отварянето на офертите ще бъде на 28.10.2015г. от 10:00 часа в зала 102 в административната сграда на Община Разград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015