Версия за печат

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЯЛА ЕООД, ул. Никола Д. Петков 6, За: инж. Павел Ганчев, България 5300, Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: инж. Павел Ганчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik-sevlievo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/?page_id=712.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Флокулант за обработка на утаиките в Пречиствателна станцин за отпадни води (ПСОВ) гр. Севлиево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24953000

Описание:

Вещества за дообработка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

3,5 тона (прогнозно)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Севлиево

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставнният флокулант ВЪВ всеки момент, за вснка партида, да осигурнва поне такива показатели при ползването му, каквито са отразени в Протокола за анализ (издаден от лабораторията при ПСОВ на Възлокителя), приложен към Офертата, въз основа на който кандидатът е определен за доставчик в процедурата по настоящата поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена, и Показателни резултати за работата на Флокуланта в конкретните условия на утайката на ПСОВ Севлиево, според анализ на Флокуланта в лабораторията иа ПСОВ Севлиево. Прилага се долупосочената Методика

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ при възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на Флокулант за обезводняване на утайка в Пречиствателна станцин за отпадни води, обявена с Публична покана по гл. 8а от ЗОП, от Възложителя БЛЛА ЕОООД, гр. Севлиевс, ЕИК 8170223931. 1. Оценяване на офертите - длъжностните лица извършват оценка само на одобрените оферти, на база критерий - „икономически наќ-изгодната оферта" по показатели от настоящата методика за оценка. 2. Комплексната оценка (К) на офертите се извършва по следните показатели и тежести: Коефициентна тежест в % в комплексната оценка 1 Ценова ефективност 70 % 2. Съдържанието на сухо вешество в изходящия КЕК 30 % Резултатът на участниците ше се изчисли по следните формули: 2.1.0ценка по критерии - " Ценова ефектизност"- К1 се изчислява по формулата: Dmin = К1 * 100, --------------- Di където Dmin - минималната стойност на необходимото количество флокулант за обезводняване на един тон сухо вещество от всички предложени флокуланти; Di – стойността на необходимото количество флокулант за обезводняване на един тон сухо вещество от продукта на съответния участник: Di = Rf1 * С, където Rf1 - необходимото количество флокулант (кг/тон) за обезводннване на един тон сухо вещество (изчислява се по формулата от Техническите изисквания), както следва: С - цена за един килограм флокулант Rf1 = Х ----------- Q * Y където: X - изразходваното количество флокулант в (кг) (в случая за количество от 25 кг) ; Q - количеството на подаваната утайка ктзм филтърпресите в (тона) ; /Подаваната утаика квм филтърпресите се измерва с електромагнитни дебитомери в м3. При изчисляване на подаваната към филтърпресите утайка в (тона) се приема се, че 1 куб.м. утайка има маса 1 тон, тъй като приблизителната плвтност на утайката е 1 гр./куб.см./ У - съдържанието на сухо вешество в подаваната към филтърпресите утайка в %;/ Съдържанието на сухо вещество в подаваната към филтърпресите утайка се определя в лабораторни условия) 2.2.0ценка по критерий - " Съдържанието на сухо вещество в ИЗХОДНИЯ КЕК" - К2 се изчисллва по формулата: Укек i К2 = ----------* 100, У кек mах където Укек i - съдържанието на сухо вещество в изходящия КЕК постигнато с предложения флокулант от съответния участник; Укек мах - максималното съдържание на сухо вещество з изходящия КЕК постигнато с флокулант предложен от участниците; /Съдържанието на сухо вещдество з изходящия КЕК се определя в лабсраторни условия/. 3.Комплексната оценка (К) се изчислява като сума от произведенията на всяка оценка на съответнин критерий и коефициента му на тежест в комплексната оценка. К = К1 * 70% + К2 * 30% 70% - коефициент на тежест на К1 в комплексната оценка К; 30% - коефициент на тежест на К2 в комплексната оценка К; КЪМ ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПРОТОКОЛ, ИЗДАДЕН ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ПРИ ПСОВ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за РЕЗУЛТАТИ от АНАЛИЗ на ФЛОКУЛАНТА, който се ПРЕДЛАГА от КАНДИДАТА. За целта, всеки кандидат трябва да предостави на лабораторията при ПСОВ на Възложителн анализна проба в количество 25 литра, като в срок до 24 часа ще бъде снабден с Протокол за резултатите от анализа. Протоколтът ше послужи за прилагането на гореописаната Методика. Анализът следва да е направен в ПСОВ на Възложителл, тъи като има съществени разлики з съставите на утайките в различните ПСОВ (според спецификите на отделните отпадни води за конкретните населени места), и за да се приеме че предлаганият флокулант ше бъде ефективен за ползване в ПСОВ на Ввзложителя, анализът следва да е извършен в условията на специфичните утайки на точно тази ПСОВ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015