Версия за печат

BG-гр.Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, гр.Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: гр.Търговище ул.Трайко Китанчев №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/quest/657.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), профилактичен преглед от лекар специалист-офталмолог до 50 служителя, консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне оценка на риска

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК – Търговище, СТМ и/или лечебни заведения, в които ще бъдат извършен медицинския преглед, намиращи се на територията на гр. Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнение на дейностите по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Профилактични прегледи – при офталмолог – до 50 служители 2.3. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне оценка на риска. 2.4. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 2.5. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; 2.6. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.7. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.8. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. 2.9. Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания. 2.10. Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага: -списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; -вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания; - честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания. 2.11. Анализ здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания; б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия; г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/ или от работещия; д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/ или работещия. 2.12. Ежегодно изготвяне на обобщени анализи на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд. 2.13. Водене на здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. Възложителят заплаща реално извършените прегледи по т.2.2 и реално оценените позиции по т. 2.3

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2015