BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионален исторически музей-Габрово, ул.Николаевска №10, За: Росен Йосифов, България 5300, Габрово, Тел.: 0895 639520, E-mail: museum_gabrovo@abv.bg

Място/места за контакт: Регионален исторически музей-Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://h-museum-gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://h-museum-gabrovo.bg/.......


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на дейности по „Организиране на събития и логистика за приобщаване на ромското население към националната култура и интеграцията му в местната общност“ по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”, договор за безвъзмездна помощ № 24-10 М2-4/ 22.05.2015 г., по Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Логистичните дейности, включени в обхвата на поръчката, се възлагат като предмет на настоящата обществена поръчка в рамките на горепосочения проект. Предметът на настоящата обществена обхваща всички необходими дейности (организиране на ателиета за работа с деца от ромски произход в Габрово, предвидени в проекта, организиране и провеждане на „Празник на буквите“ в градовете Севлиево и Дряново) за осигуряване на пълна, навременна и качествена логистична и техническа подкрепа по проекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране на ателиета за 10 дни за работа с деца от ромски произход в РИМ-Габрово и РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово от обучител, с осигуряване на материали за участниците в ателиетата. Организиране и провеждане на „Празник на буквите“ в градовете Севлиево и Дряново с актьори, доброволци и деца от ромски произход, обучени от ментор, с осигурени командировки за реализиранета му, за чиято цел ще бъде създадена изложба „Красотата на книгата“, ще бъдат изработени книжки за оцветяване с тематика красотата на българската книга и доставени фулмастри, ще бъде изнесено куклено представление, с осигурен кетъринг за събитията. Прогнозна стойност на поръчката: 28 845.89 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и пет лв. и осемдесет и девет ст.) без ДДС и 34 187,92 (тридесет и четири хиляди сто осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) лв. с ДДС (сумата от 355,96 лв., представляваща командировъчни разходи, не се облага с ДДС). Подробно описание на дейностите в обхвата на поръчка се съдържа в документацията, която се намира на интернет страницата на Възложителя - http://h-museum-gabrovo.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28846 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Габрово, гр.Севлиево, гр.Дряново

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на дейности по „Организиране на събития и логистика за приобщаване на ромското население към националната култура и интеграцията му в местната общност“ по проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”, договор за безвъзмездна помощ № 24-10 М2-4/ 22.05.2015 г., по Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е съгласно описания обхват, пълно и детайлно разписан в РАЗДЕЛ II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, част от документацията за участие, налична на интернет страницата на Възложителя http://h-museum-gabrovo.bg Възложителят заявява организирането на конкретно мероприятие до 20 дни преди датата на провеждането му, като изпълнението се извършва съгласно Индикативния план за изпълнение на дейностите по проекта, Приложение 1, съгласно предложения срок в предложението за изпълнение на поръчката. Възложителят има право по всяко време да получава информация за хода на подготовката и организацията по реализиране на събитието. В предложението за изпълнение на поръчката/техническата си оферта участникът следва да предложи цялостна концепция и визия за организирането и провеждането на всички видове събития. В единичните цени, посочени в ценовата оферта, трябва да са калкулирани всички разходи по организирането на конкретната категория разход съгласно настоящата спецификация за обществената поръчка, включително и разходите за екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При посочване на размера на дневните пари за участниците, изпълнителят следва да има предвид разпоредбите на Наредбата за командировките в страната. Изисквания към предложението за изпълнение на поръчката/техническата оферта В предложението за изпълнение на поръчката всеки участник следва да разработи концепция за изпълнение на дейностите, съдържаща: - описание на всички дейности, технологията и технологичната последователност за изпълнението им в съответствие с изискванията на техническите спецификации, техническите норми и стандарти; - описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява. В предложението за изпълнение на поръчката всеки участник следва да разработи: - Адекватност на виждането си по отношение на критични моменти при постигане на целите и резултатите на изпълнението - точност, изчерпателност и адекватност на дефинираните от Участника възможни рискове при изпълнението и мерките за тяхното предотвратяване и преодоляване. В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в настоящето техническо задание и в документацията за участие като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата. Координиращото лице трябва да оказва пълно съдействие на лицата участващи в събитието. При организирането на мероприятията Изпълнителят следва да осигури на Възложителя възможност за визуализация на финансирането на проекта, а именно възможност за поставяне в залите, където ще се провеждат мероприятията на информационни материали. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация: Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано до датата, определена като срок за получаване на оферти, поне 1 /един/ договор включващ логистична и техническа подкрепа при организиране на събития, кампании или обществени мероприятия и изложби. Участникът трябва да разполага с поне едно лице, което да е постоянно на разположение за времето на организиране и провеждане на събитията, което да има опит в организиране на минимум 1/едно/ събитиe.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 50/50. Общата оценка се изчислява по формулата: Еi = 0,5хТi + 0,5хФi, където: Еi – общата оценка на i-тата оферта, Тi – техническата оценка на i-тата оферта, Фi – финансовата оценка на i-тата оферта. Коефициент на тежест на техническата оценка в общата оценка на офертата - 50%. Тi = Т1 + Т2 Т1 - Концепция за изпълнение на дейностите Т2 - Критични моменти Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата - 50% Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Оценка на финансовото предложение: Фn = Pmin/Pn*100, където: - Фn е оценката на n-тото финансово предложение, - Pmin е най-ниското финансово предложение, - Pn е n-тото финансово предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите – не по-кратък от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертите ще се отварят в 10.00 часа на 22.10.2015 г. в канцелария „Дирекция“ /сградата на Регионален исторически музей - Габрово – ул. „Николаевска“№ 10/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Пълната документация за обществената поръчка се намира на интернет страницата на Възложителя - http://h-museum-gabrovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2015