Версия за печат

BG-гр.Провадия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Провадия към СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева - заместник директор при ТП ДГС Провадия, РБългария 9200, гр.Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dl_provadia@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsprovadia.dpshumen.bg/?p=522.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез покупка, на лични предпазни средства – очила за работа с компютър за нуждите на служителите при ТП „ДГС Провадия” за 2015 г., съгласно Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33734000

Описание:

Очила


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 1000 лв. ( хиляда лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. Количествата на предвидените за извършване доставки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора. Предложената ед. цена в лева без ДДС следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително всички разходи по доставката . 1.Количество и обем: изпълнението на обществената поръчка включва: 1.1. Личните предпазни средства /очила за работа с компютър/ са за 6 /шест/ правоимащи служители на ТП „ДГС Провадия”; 1.2. Изпълнителят се ангажира за изработването и снабдяването с очила за работа с видеодисплей въз основа на представен от Възложителя списък и приложени индивидуални рецепти на служителите, а при необходимост и да извърши преглед от офталмолог за своя сметка, след определянето на изпълнител по настоящата процедура. Изработването на диоптрични очила с антирефлексно покритие се извършва само със съгласието на служителите, включени в списъка на Възложителя. 1.3. Максималният ресурс предвиден за един служител е в размер на 166.66 лв. /сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест ст/ лева без ДДС . 1.4. Гаранционен срок на изработените очила не по – малък от 12 месеца. 1.5. Изпълнителят за своя сметка отстранява констатирани дефекти или недостатъци на изработените очила за всеки конкретен случай в срок до 7 (седем) работни дни. 1.6. Място на изпълнение на поръчката посоченият обект от изпълнителя- офис, магазин или оптика . Ако обекта не е на територията на област Варна , участника следва да извърши за своя сметка посещение на място в ТП ДГС Провадия със свой мобилен екип. В случай, че доставката се осъществява на адреса на териториалното поделение, разходите по опаковане и транспортирането й са за сметка на изпълнителя. 1.7. Участника, следва да разполага със съответният квалифициран персонал, в съответствие с предмета на поръчката. *Количествата на предвидените за доставка артикули /6 броя лични предпазни средства – очила за работа с компютър/ са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. 2.Срок на изпълнение на доставките. Срок на договора. 2.1.Срок за изпълнение на доставките – до 30 /тридесет/ календарни дни, след получаване на заявката от Възложителя; 2.2.Срок на договора – 31.12.2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

обект на изпълнителя

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на настоящата поръчка могат да участват всички заинтересовани лица, които отговарят на изискванията на възложителя и разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя. Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Провадия” гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север , всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 27.10.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 28.10.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Провадия, гр.Провадия , обл.Варна, кв.Север. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2015