Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10903.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71248000, 71000000

Описание:

Контрол на проекта и документация
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Общи изисквания В процедурата за възлагане на поръчката могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация за участие. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за поръчката. Квалификационни изисквания Участникът следва да разполага с екип от правоспособни специалисти по следните части: Изисквания към екипа от ключови експерти /КЕ/: • КЕ 1 по част архитектура; • КЕ 2 по част промишлено и гражданско строителство/технология и механизация на строителството/строителство на сгради и съоръжения; • КЕ 3 по част топлотехника (отопление, вентилация и климатизация – ОВК); • КЕ 4 по част електро; • КЕ 5 по част водоснабдяване и канализация (ВиК); • КЕ 6 по част геодезия • КЕ 7 експерт, който да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • КЕ 8 експерт, упражняващ технически контрол по част „Конструктивна“ и включен в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За всеки ключов експерт от 1 до 5 се изисква да има най-малко 5 години опит при извършване на строителен надзор и/или инвеститорски контрол в строителството. Квалифицираните специалисти в списъка с ключовите експерти от 1 до 5 трябва да присъстват в основния списък към лиценза на участника. Участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, сходна или еднаква с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Подробните изисквания към участниците са описани в документацията към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп в сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще бъдат разгледани на 16.10.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на община Твърдица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2015