BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДКЦ V Варна Света Екатерина, ул. Сава 2, За: Лидия Друмева, РБ 9000, Варна, Тел.: 052 685446, E-mail: dkc5@abv.bg

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkc5varna.com.

Адрес на профила на купувача: dkc5varna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на "ДКЦ 5 Варна Света Екатерина“ ЕООД, включваща 9 обособени позиции: Обособена позиция I Лабораторни реактиви за клинико-лабораторни изследвания на автоматичен биохимичен анализатор BIOSEN C-LINE на EKF DIAGNOSTIC прогнозна стойност 1 500 лв.; Обособена позиция IІ Лабораторни реактиви за мануални изследвания с прогнозна стойност 1 000 лв.; Обособена позиция ІІІ Лабораторни реактиви за коагулация на коагулометър Thrombotimer на BE Behnk Elektronic с прогнозна стойност 1 000 лв.; Обособена позиция ІV Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор Express Plus на Ciba Corning – отворена система с прогнозна стойност 4 500 лв.; Обособена позиция V Лабораторни реактиви за йоноселективен анализатор Easy Lyte Plus на Medica - затворена система с прогнозна стойност 1 400 лв.; Обособена позиция VІ Лабораторни реактиви за имунологичен анализатор ALA ІІ на Tusoh - затворена система 15 000 лв. Обособена позиция VІІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор MICROS 60 на ABX с прогнозна стойност 1 500 лв. Обособена позиция VІІІ Лабораторни реактиви за уринен анализатор DIURI H-300 на DIURI INDUSTRIAL Co LTD – затворена система с прогнозна стойност 1 300 лв. Обособена позиция ІХ Лабораторни реактиви за Nyco Card Reader ІІ Axis Shield – затворена система с прогнозна стойност 7 800 лв.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 33000000, 33600000, 33690000, 33696000, 33696500

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Фармацевтични продукти
Разни медикаменти
Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно годишно количество съгласно техническа спецификация Приложение №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. Сава 2 склада на ДКЦ V Варна Света Екатерина

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация. ;2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.;3. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, сдружение), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лицe се представя писмено споразумение за учредяването му. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; задължително се посочва представляващият на обединението, който е упълномощен да представлява обединението за целите на поръчката, включително с правомощията да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. За обединение, което не е юридическо лице се представя съответните документи съгласно чл.56 ал.3 ЗОП.;3.1.Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.;3.2. В случай, че обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка то следва да се създаде юридическо лице съгласно Търговския закон към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. 4.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата или в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва вида на работите и дела на участие на съответния подизпълнител, който представя съответните документи съгласно чл.56 ал.2 ЗОП. Възлагането на доставка на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.;5.До участие в процедурата се допускат само Участници, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, Закона за медицинските изделия и на настоящата документация.;6.Участникът представя документите за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.;5.Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценяване на офертите “Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на който класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” (КО) по всяка обособена позиция. Показатели за определяне на комплексна оценка на офертата на кандидата а/ Качество и стабилност на реактивите Х1, гарантирано със: - Сертификат по ISO 9001:2008 - 10 точки - Сертификат по ЕС - 10 точки максимален брой точки - 20. б/ Предлагана цена за 1 тест – Х2: максимален брой точки - 30. Кандидатът предложил най-ниска цена за 1 тест общо за дадена позиция получава 30 точки. Тук не влизат цена на тест за контроли и калибратори. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1. в/ Честота / срок/ на калибрация на реактива - Х3 - максимален брой точки -10. Този показател не важи за обособена позиция ІІ Лабораторни реактиви за мануални изследвания. Кандидатът предложил най дълъг срок на калибрация, получава 10 точки. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1. г/ Срок на доставка – Х4: максимален брой точки - 15 Кандидатът, предложил най-кратък срок на доставка получава 15 точки. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1 д/ Техническо сервизно обслужване на лабораторната апаратура за съответната позиция за срока на договора – Х5: максимален брой точки – 25 Този показател не важи за обособена позиция ІІ Лабораторни реактиви за мануални изследвания. Кандидатът, предложил техническо сервизно обслужване за апарата по кандидатстваната позиция получава 25 точки. е/ Бар код на реактиви за Имунологичен анализатор – затворена система и Уринен анализатор DIURI H-300 - затворена система – Х6 – 5 точки II.Методика за определяне на комплексната оценка Икономически най-изгодната оферта е офертата получила най-висока комплексна оценка К, изчислена по следната формула: КО=Х1 + Х2 + Х3 + Х4 +Х5+Х6 За обособени позиции I, III, ІV, V, VII и ІХ – максимален брой точки – 100 /за всяка отделна/ За обособена позиция II – максимален брой точки – 65 За обособени позиции VІ и VIІІ – максимален брой точки – 105 /за всяка отделна/ Кандидат, събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място за оферираната позиция. Цените се предлагат в български лева без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

dkc5varna.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2015