Версия за печат

BG-гр. Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев № 1, За: инж. Любима Гошева, Република България 2 700, гр. Благоевград, Тел.: 073 884403, E-mail: lgosheva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2149/Pokana-02102015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител относно създаване и изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Еленово, община Благоевград”; 2. Обособена позиция № 2 „Изработване на скици-проект за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри за общински имоти”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Цел, общи изисквания и обхват за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с. Еленово, община Благоевград”. Целта на възлагането по обособена позиция № 1 е изработване на КККР, които да отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР /Наредба № 3/2005 г./, Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра и Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри и изискванията на „Инструкция за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи”, „Инструкция № РД-02-20-12/03.08.2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005”, „Указания за създаване и приемане на ГМПП с използването на глобални навигационни спътникови системи”. 1. Изготвяне на ГМПП и работна геодезическа основа; 2. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Еленово; 3. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти; 4. Създаване и изчертаване на цифров модел на кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на с. Еленово, община Благоевград; 5. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената по чл. 46 от ЗКИР КККР на землището на с. Еленово, община Благоевград; 6. Обяснителна записка, съдържаща начин на измерване, изходни геодезически данни, обща характеристика на геодезическата мрежа в районите, методи на измерване и лицензиран софтуер за обработка, използвани инструменти, оценка на точността, статистика на точките, други пояснения. Забележка: Площта на територията на землището на с. Еленово е 3 781.79 дка., като в нея не е включена площта на урбанизираната територия с кадастрален район 27231.501 и 27231.502 и ПИ 27231.500.245. Община Благоевград предоставя на изпълнителя следните материали и данни: Действащ регулационен план в графичен и цифров вид, трасировъчни карнети, частични изменения на регулационния план, одобрени ПУП-ПРЗ за преотредени имоти, преписки за допълване и изменение на кадастралния план, копие от актове за общинска собственост и други налични материали в Общината. Прогнозна стойност по обособена позиция № 1 „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Еленово, община Благоевград”: 24 000.00 лева без ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава. 2. Цел, общи изисквания и обхват за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 „Изработване на скици-проект за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за общински имоти”. Целта на възлагането по обособена позиция № 2 е изработване скици-проекти за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за общински имоти, както и изработване на проекти на схеми на самостоятелни обекти общинска собственост, които да отговарят на изискванията на ЗКИР, Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР /Наредба № 3/2005 г./, Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра. Прогнозна стойност по обособена позиция №2 „Изработване на скици-проект за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за общински имоти”: 15 000.00 лева без ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава. Всеки участник може да подаде по една оферта за всяка една обособена позиция!!!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите /Образец № 1/. 2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /по Образец № 2 и/или Образец № 2.1./, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/, подписано собственоръчно и подпечатано, ведно с линеен график за изпълнение на поръчката. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал. Всеки участник може да подаде по една оферта за всяка една обособена позиция!!! 4. Участникът следва да е изпълнил успешно минимум 2 /два/ договора за услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Съответствието с горепосоченото минимално изискване се доказва от участника с представяне на Списък по образец /Образец №3/, в който се посочват услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга, посочена в списъка, се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Забележка: Под „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги, свързани със: - създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, - и/или създаване на специализирани карти и регистри, по смисъла на чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); - и/или дейности, свързани с оцифряване на кадастрални, регулационни и парцеларни планове; - и/или дейности, свързани с поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на Глава шеста от ЗКИР, - и/или дейности по поддържане на картата на възстановената собственост. 5. Заверено от участника копие от заповедта на Изпълнителния директор на АГКК за вписване в регистъра по чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). 6. Участникът трябва да разполага, за Обособена позиция № 1, със собствен или нает екип за изпълнение на обществената поръчка, който да включва минимум: 6.1. Ръководител-екип – Правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, с минимум 5 г. опит в областта на кадастъра – 1 бр. Ръководителят на екипа отговаря за цялостното изпълнение на поръчката. 6.2. Специалист геодезист - инженер по геодезия, фотограметрия и картография. Този експерт трябва да има завършена квалификационна степен висше образование –инженер по геодезия, фотограметрия и картография или еквивалент, с минимум 5 г. опит по специалността и вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР – 2 бр. 6.3. Технически персонал – 5 бр. Доказва се с списък-декларация /Образец №4/, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. 7. Участникът трябва да разполага, за Обособена позиция № 2, със собствен или нает екип за изпълнение на обществената поръчка, който да включва минимум: 7.1. Ръководител-екип – Правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, с минимум 5 г. опит в областта на кадастъра–1бр. Ръководителят на екипа отговаря за цялостното изпълнение на поръчката. 7.2. Специалист геодезист-инженер по геодезия, фотограметрия и картография. Този експерт трябва да има завършена квалификационна степен висше образование –инженер по геодезия, фотограметрия и картография или еквивалент, с минимум 5 г. опит по специалността и вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР – 1 бр. !!! Продължава в поле "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на офертата по двата показателя по формулата: КО = К1 + К2 1. Предлагана цена (К1). Максимален брой точки по този показател – 60. Максималният брой точки получава офертата с предложена най – ниска крайна цена за изпълнение на поръчката. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по следната формула: К1 =(най – ниска предложена цена за изпълнение на поръчката) х 60 предложена цена от съответния участник От участие в поръчката се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на съответната обособена позиция по-висока от: за Обособена позиция № 1: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Еленово, община Благоевград” – 24 000.00 (двадесет и четири хиляди) лева без ДДС; за Обособена позиция № 2: „Изработване на скици-проект за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри за общински имоти” – 15 000.00 (петнадесет хиляди) лева без ДДС. 2. Срок за изпълнение, предложен от участника (К2). Максимален брой точки по този показател – 40. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение. Точките на останалите участници се определят по посочената по долу формула, както следва: К2= (предложен най – кратък срок за изпълнение) х 40 предложен срок за изпъление от участника Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 не може да бъде по-дълъг от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, след сключване на договор с Възложителя и започва да тече от датата на откриване на производството по създаване на КК и КР със заповед на Изпълнителния директор на АГКК. Офертата на участник предложил срок за изпълнение на поръчката извън изискванията на Възложителя, няма да бъде оценявана! Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни, след писмена заявка от страна на Възложителя до участника, избран за изпълнител. Офертата на участник предложил срок за изпълнение на поръчката извън изискванията на Възложителя, няма да бъде оценявана!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

7.3. Технически персонал – 2 бр. Доказва се с списък-декларация /Образец №4/, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит. 8. Участникът следва да притежава, за Обособена позиция № 1, собствено или наето оборудване за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец №5/, както следва: 8.1. Тотални станции – 2 бр.;8.2. Двучестотни GPS приемници за геодезически измервания – 2 бр.;8.3. Превозни средства – 3 бр.; 8.4. Лицензиран софтуер за създаване на кадастрална карта и за изработка на геодезически измервания – 5 работни места. 9. Участникът следва да притежава, за Обособена позиция № 2, собствено или наето оборудване за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец №5/, както следва: 9.1.Тотални станции –1 бр.;9.2. Двучестотни GPS приемници за геодезически измервания – 2 бр.;9.3. Превозни средства – 2 бр.; 9.4. Лицензиран софтуер за създаване на кадастрална карта и за изработка на геодезически измервания – 2 работни места. 10. Всеки участник следва да застрахова своята професионална отговорност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители в съответствие с чл. 20, ал. 3 от ЗКИР.Представя се декларация по образец на участника за наличие на застрахована професионална отговорност по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР. 11. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора - Образец №6. 12. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 7/. 13. Декларации за ангажираност на експертите /Образец № 8/. 14. Проект на договор /Образец № 9/. 15. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). =================================================================== Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:00 ч. на 14.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2015 г. от 10:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2015