Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информационен център на Министерство на отбраната, ул. Г.С.Раковски, 106, За: Станимир Христов, България 1000, София, Тел.: 088 2464331, E-mail: snm1@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на физическа охрана, охрана с помощта на технически системи за сигурност ( сигнално-охранителна техника, пожароизвестителни системи и видео охрана) на сгради и имущество в тях, управлявани от ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’, както и техническо обслужване на системите. Място и срок за изпълнение на поръчката: На територията на гр. София, ул.,,Г.С.Раковски’’ 106 и бул. ,,Ген. Столетов’’ № 23 А. Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца, от сключване на договора с избраният за изпълнител на поръчката, като изпълнението на охраната започва от датата на изготвяне и подписване на приемателно-предавателен протокол опис за фактическото състояние на всеки конкретен имот в обособената позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката: „Осъществяване на физическа охрана, охрана с помощта на технически системи за сигурност ( сигнално-охранителна техника, пожароизвестителни системи и видео охрана) на сгради и имущество в тях, управлявани от ,,Информационен център на Министерство на отбраната’’, както и техническо обслужване на системите. при следните параметри и за следните обекти: - Административна сграда, находяща се в гр. София, ул.,,Г.С.Раковски'' 106. Сградата е едноетажна и се влиза и излиза през един централен вход от източната страна на района от към ул. „Г.С.Раковски”. Има изградени два авариини входа/изхода, от западната страна на сградата и източната страна на сградата. За възпрепядстване на достъпа в сградата вратите на централния вход след работно време се заключени. По фасадата на сградата и на централния вход от към ул. „Г.С.Раковски” има монтирани осем броя камери за видеонаблюдение с постоянен запис на събитията и контрол. За охранителния състав е осигурено дежурно помещение на централния вход и същото е оборудвано с комуникационни средства. а/ режим на физическа охрана в обекта - услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на обекта и имуществото, и противоправни посегателства с пропусквателен режим, с 1 (един) охранител на смяна - денонощен, 24-часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината; б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта; в/ осъществяване на охрана със СОТ и видео охрана на обекта и имуществото, чрез мониторинг на сигнално-охранителните системи и реагиране чрез автопатрул при получен алармен сигнал - денонощен, 24-часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, като време за реакция при подаден сигнал от обекта – до 5 минути; г/ наличните камери за видео наблюдение са собственост на възложителя; д/ осигуряване на противопожарна охрана с помощта на пожароизвестителни системи- денонощно, 24-часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Наличната пожароизвестителна техника е собственост на възложителя. Организирането и осъществяването на охраната на сградата е денонощна /24-часова/ физическа невъоръжена охрана, 7 дни в седмицата включваща и осигуряване на пропускателния режим в сградата през работното време от района на дежурната стая на централния вход и водене на видеонаблюдение. В извън работно време, през празничните и почивни дни поста води видеонаблюдение на сградата и района по изградената система и периодически обхождат района на обекта по различно време и маршрути, съгласно схемата на района. Денонощната невъоръжена охрана да се извършва при спазване на разпоредбите на ЗЧОД, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните за министерство на отбраната правила, инструкции, указания, разпореждания и др., касаещи достъпа до охраняваните имоти, преминаването през него и при спазване изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в настоящата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на град София, ул. "Г.С. Раковски, 106 и бул. "Ген. Столетов" 23

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на на поръчката са посочени в документацията за участие, която заедно с публичната покана е достъпна на адрес: http://armymedia.bg/?page_id=2144. 1. Участникът в процедурата трябва да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на обектите, включени в техническата спецификация, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл.4 и чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. За доказване на това изискване се представя: Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на обектите, включени в техническата спецификация, издаден по реда на ЗЧОД (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл.4 и чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД – охрана на имуществото на физически или юридически лица. Този лиценз следва да се поддържа валиден за целия срок на договора. 2. Участникът в обществената поръчка трябва да притежава Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър на територията на обектите, включени в техническата спецификация, издадено (от Комисията за регулиране на съобщенията) по реда на ЗЕС. 3. Участникът в обществената поръчка трябва да притежава разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издаден от министъра на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица, съгласно чл. 91е, ал. 1 от Закона за МВР, както и да разполага с най-малко 1 (един) специалист. Този факт се доказва представянето на заверено копие на трудов, граждански или друг вид договор. 4. Участникът в обществената поръчка трябва да притежава система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка. 5. Участникът в процедурата трябва да има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана, включително за охрана със сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи. 6. Да разполагат с GPS система за контрол на реакцията на автопатрулните автомобили. Този факт се доказва с разпечатка на GPS устройствата. 7. Да са сертифицирани по OHSAS 18001:2007- сертификат доказващ, че системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд е приложима към управлението на рисковете за здравето и безопасността при работа, която включва предмета на настоящата поръчка. Този факт се доказва с представянето на заверено копие на сертификат по OHSAS 18001:2007. 8. Да е регистриран като администратор на лични данни към Комисия за защита на личните данни. Този факт се доказва с представянето на заверено копие Удостоверение за регистрация като администратор на лични данни. 9. Да притежават собствени и/или наети минимум 5 (пет) броя автопатрули. Този факт се доказва с представянето на заверени копия от регистрационни талони на МПС, които се ползват за автопатрули, и/или с копия от договори за лизинг или наем на МПС. 10. Да разполага с минимум 15 (петнадесет) служители на трудов и/или граждански договор. Този факт се доказва с представяне на подписан от кандидата списък с имената на служителите и заверени преписи от трудови и/или граждански договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател К 1 – Оценка на плана за охрана на имотите в обособената позиция. Оценката на Показателя К 1 за обособената позиция е средно аритметично число получено от всички Кпо – „План за охрана на всеки конкретен имот в обособената позиция” Подпоказатели за всеки конкретен Кпо: 1. План за охрана, разработен по чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД, съобразен с особеностите на охранявания имот, придружен със схема и примерен график за работа на охранителния състав, брой на постове, брой охранители, разположение, режим на сменност, взаимодействие и комуникация между охранителите/постовете, пропускателен режим; 2. Система от мерки за контрол на дейността на охранителите при изпълнението на охранителната дейност; 3. Данни за техническите средства за охрана /средства за принуда и защита/, с които всеки един охранител ще разполага. Изчисляването на точките от подпоказатели се извършва, както следва: 1. При липса на няколко от подпоказателите, пропуски и формално описание на организацията за изпълнение и/или предложената организация за изпълнение е неефикасна, неефективна и частично не отговаря на поставените от възложителя изисквания, оценката е 5 т. 2. При пропуски и формално описание на един от подпоказателите и/или предложената организация за изпълнение е частично съобразена със специфичните за имота особености, оценката е 15 т. 3. Подробно и детайлно изготвен план с подробно и ясно описани всички компоненти, отговарящ максимално на изискванията на възложителя, реално изпълним, с подробно описани връзки на взаимодействие, осигуряващ сигурността на охранявания имот, съобразен с чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД и спецификата на имота, оценката е 30 т. Показател К 2 – Оценката на предложен план за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, нерегламентирано настаняване/ползване, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, Служба „Военна полиция” за обособената позиция. Подпоказатели: 1. Указания за тактика на действие на охранителите от отделните постове при ситуации: - незаконни посегателства; - природни бедствия; - пожар; - незаконно/нерегламентирано настаняване, ползване от външни лица; - терористична заплаха; Изчисляването на точките по този показател се извършва, както следва: 1. При липса на няколко от подпоказателите, пропуски и формално описание на организацията за изпълнение и/или предложената организация за изпълнение е неефикасна и частично не отговаря на изискванията на възложителя, оценката е 1 т. 2. При пропуски и формално описание на един от компонентите и/или предложената организация за изпълнение е само частично съобразена със специфичните за имота/ите особености, оценката е 5 т. 3. Подробно, детайлно и ясно изготвен план за действие при възникване на кризисни ситуации, показващ високо ниво на познаване на спецификата на имотите и много добра организация за взаимодействие с органите на МВР, Служба „Военна полиция” , оценката е 10 т. Показател К 3 Предлагана месечна цена на услугата, без ДДС за обособената позиция. Най-ниската месечна цена на услугата за обособената позиция получава 60 т. Оценките на месечните цени на останалите участници в обособената позиция се получават, като най-ниската цена се дели на цената на оценяваната оферта и се умножава по 60 по формулата: Ц мин. предложена К 3 = ----------------------------------------- х 60 Ц предложена Комплексната оценка - /КО/ се определя от сбора по посочените по–горе основни показатели, изразено чрез следната формула: КО = К 1 + К 2 + К 3 Максималният брой точки по комплексната оценка е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на обществената поръчка е на разположение на страницата на Информационния център на Министерство на отбраната : http://armymedia.bg/?page_id=2144 Изпълнителят трябва: Да има подробен План за начина за организиране на физическата охрана на сградата, който съдържа действията за изпълнение на задачите по охраната и отговаря на изискванията на чл.24, ал.2 от ЗЧОД. В плана за охрана за всеки отделен имот да определи броя охранители за обезпечаване сигурността на обекта. Да осигурява пропускателен режим в района на сградата, установен с Правилник за пропускателния режим на Възложителя. Да има План за действие на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, земетресение и др. които следва да включва мерки, необходими действия и др. предложения за допълнителните дейности, които ще бъдат извършвани с цел повишаване сигурността в обектите на Възложителя. Да има План за оперативно взаимодействие със съответните областни дирекции на МВР по местонахождение на районите в обособената позиция и връзка с определено от Възложителя лице. Да има Опис на всички документи, които се водят при изпълнение на предмета на поръчката, подробно изброяване на дневниците, регистрите, инструкциите, правилата и др. Да поеме отговорността за всички имуществени вреди, претърпени от Възложителя в резултат от извършени незаконни посегателства /кражби, грабежи и др./ върху охраняваното имущество. Да притежава, технически средства за обезпечаване на поръчката. Да информира незабавно Възложителя на обществената поръчка за констатирани нередности и нарушения в охранявания имот. Да спазва забраните, регламентирани в чл. 25 от ЗЧОД. Да предоставят на органите на МВР и на служба "Военна полиция" информацията, с която разполагат относно извършена, извършваща се или подготвяна престъпна дейност съгласно чл.26 от ЗЧОД. Да задължи охранителите на обекта да оказват съдействие на представителите на Служба „Военна полиция”, извършващи проверки по чл. 7, ал. 2 от Закона за военната полиция 3. При извършването на услугата, Изпълнителят следва да осигурява защита от противоправно посегателство на външни лица върху обектите чрез физическа охрана, охрана с помощта на технически системи за сигурност (сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи), реакция при сигнал за възникнал пожар, както и сервизно поддържане на съществуващите сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи. 4. Инсталираните системи следва да имат възможност за автоматично сигнализиране на модемен или кабелен принцип и да са с възможност за пожароизвестяване и СОТ сигнализиране. Във връзка с конкретното офериране е необходимо кандидатите да се запознаят с обектите, за което представят декларация за запознаване с обектите, на които ще се изпълняват дейността по охрана. 5. При изпълнение на услугите е необходимо да бъдат спазени следните изисквания: - Периодично извършване на профилактика и поддржане на системите; - Тестване в работен режим на всички блокове и възли; - Отстраняване на повреди, свързани с подмяна на дефектирали части – в максимално кратки срокове – до 3 календарни дни; - Обстоятелствата при извършено противоправно посегателство в охранявания обект да се установяват с констативен протокол; - При необходимост, даване на указания за допълнително укрепване на охранявания обект; - Време за реакция при подаден сигнал от обекта – до 5 минути. - Служителите, осъществяващи охраната на имотите, са длъжни: - Да са преминали обучение и да отговарят на изискванията на ЗЧОД. - Да изпълняват задълженията си с униформено облекло /лятно и зимно/ и да имат отличителен знак, да носят лична идентификационна карта със снимка. - Да разполагат с мобилен телефон и помощни средства. - Да предотвратяват проникването в райони на външни лица. - Пропускането на хора в работно време, след работно време, както и в почивни и празнични дни, да става по ред утвърден от Възложитeля.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2015