Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” EАД, ул. “Михалаки Ташев” № 2, За: Ванеса Драгомирова, България 1330, София, Тел.: 02 4470245;0885 202304, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com.

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на технически устройства - персонални компютри, периферни устройства и компоненти, разпределени по видове и количества в четири групи, със собствен пореден номер и с подробно описание на минималните техническите изисквания в техническата спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30210000, 48000000, 30200000

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)
Софтуерни пакети и информационни системи
Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за доставка на технически устройства, разпределени в четири групи, подробно описани по видове и количества със собствен пореден номер и с подробно описание на минималните технически изисквания и в техническата спецификация. Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи в пълен обем.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на “Първа САГБАЛ „Света София” ЕАД гр. София ул. „Михалаки Ташев“ № 2.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставяните устройства трябва да съответстват на изискванията на техническата спецификация и на относимите норми и стандарти. 2. Устройствата се доставят до болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в крайната цената. 3. Изпълнителят се задължава да извършва доставките на устройствата в договорените срокове след получаване на писмена заявка от страна на възложителя. 4. Изпълнителят е длъжен да представи техническа и сервизна документация за доставените изделия със задължителен превод на български език. 5. Устройствата трябва да са придружени с необходимите сертификати за качество и произход и документи за съответствие с приложимите стандарти. 6. Изпълнителят е длъжен да осъществи и дейностите по инсталация и превеждане в работно състояние на съответното устройство (в приложимите случаи), готово за приемане до посочено от възложителя помещение. 7. Участникът трябва да осигури да има осигурено сервизно обслужване, което да включва организация на гаранционния сервиз и гарантира на възложителя, че оборудването ще бъде обслужвано в параметрите, предписани от производителя и в сроковете изисквани от възложителя в рамките на гаранционния срок.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Ц – Предлагана цена – до 60 точки 2. К – Качество на оферираните устройства - до 20 точки 3. ГС – Гаранционен срок - до 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На заинтересованите лица е предоставен достъп по електронен път до документацията и приложенията към нея, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта, методика за оценка на офертите, образци на документи, които са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.1agb.com, "Профил на купувача". Публичното заседание по чл.68, ал.3 от ЗОП за отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 16.10.2015 г. от 11:00 часа в конферентната зала на четвърти етаж на болницата. Всяка представена оферта следва да съдържа следната минимална информация и документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заявление за участие. 3.Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ, адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата, включително електронен адрес, лица за контакт, обслужваща банка и банкова сметка. 4. Когато участникът е обединение на юридически и/или физически лица, което не е регистрирано като търговец, се представя оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и регистрация по БУЛСТАТ. Договорът трябва да съдържа клаузите съгласно настоящата документация. 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 във връзка с чл. 47, ал.9 от ЗОП. 6. Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такова, както и дела на неговото участие. 7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 8. Заверено копие от сертификат, който удостоверява въведена от участника система за управление на качеството с област на приложение търговия и поддръжка на стоки, сходни с предмета на поръчката в съответствие изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника: Справка - декларация, съдържаща информация за изпълнени от участника най-малко две доставки на компютърна и офис техника през предходните три години, с приложени документи по чл. 51, ал.4 ЗОП. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 11. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 14. Техническо предложение и техническа оферта.15.Ценово предложение и ценова оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2015