Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: Отдел по медицинска и компютърна техника и комуникационни системи

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка на компютърно, сървърно и мрежово оборудване, за нуждите на Военномедицинска академия, подробно описани по количества и характеристики в техническа спецификация - Приложение №1: Компютърна конфигурация с монитор и принтер - 13 бр.; Сървър - 2 бр.; Stackable Switch /маршрутизатор/ - 10 бр.; Непрекъсваемо ТЗУ за компютър - 46 бр.; Непрекъсваемо ТЗУ за сървър - 4 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000, 30211400, 31154000, 32420000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърни конфигурации
Източници на непрекъсваемо електрическо захранване
Мрежово оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 41666.60 лева без ДДС,която е разпределена, както следва: прогнозна стойност за оборудването по Таблица 1 от техническата спецификация - до 14375.00 лева без ДДС; прогнозна стойност за оборудването по Таблица 2 от техническата спецификация - до 8958.30 лева без ДДС; прогнозна стойност за оборудването по Таблица 3 от техническата спецификация - до 5000.00 лева без ДДС; прогнозна стойност за оборудването по Таблица 4 от техническата спецификация - до 13333.30 лева без ДДС. Поръчката се финансира с бюджетни средства на ВМА. Оферти, съдържащи предлагана цена за изпълнение на поръчката, надвишаващи посочената обща прогнозна стойност на поръчката и/или прогнозните стойности за оборудването, описано в Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4 от техническата спецификация ще бъдат отстранявани от участие. Представената от участника предлагана цена е окончателна и не подлежи на промяна и/или актуализация. Срок на плащане: доставките ще се заплащат в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на приемане и фактуриране на доставката. Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставеното компютърно, сървърно и мрежово оборудване, след представяне на оригинална фактура, издадена от Изпълнителя и приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на оборудването, предмет на поръчката, ще се извършва до склад „Компютърна техника” на адрес: ВМА, гр. София, ПК 1606, бул. „Георги Софийски“ №3.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката; 2. Участникът трябва да предложи доставката на компютърно, сървърно и мрежово оборудване, в съответствие с техническите характеристики, посочени в техническата спецификация - Приложение № 1; 3. Предлаганите изделия трябва да са нови, неупотребявани, заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера. Оборудването, предмет на поръчката, следва да се достави в оригинална опаковка от производителя с необходимите захранващи, интерфейсни, други кабели и аксесоари, необходими за нормалната им работоспособност; 4. В случай на спиране на производството на оферираното от участника оборудване по време на възлагането и/или по време на изпълнение на договора, поради внедряване на нови технологии, участникът трябва да предложи за доставка, респ. изпълнителят трябва да достави оборудване със същите или по-добри технически характеристики; 5.При доставката изпълнителят трябва да предостави техническата и експлоатационна документация, гаранционни карти и списък със серийните номера на доставеното оборудване в електронен вид на електронна поща, допълнително посочена от Възложителя. Изпълнителят трябва да посочи и линк (в декларация, свободен текст) към официалната страница на производителя на изделията с техните драйвери; 6.Гаранционното обслужване за доставеното оборудване да е минимум 3 (три) години за всички изделия, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки за извършената доставка на съответното изделие; 7. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът да е упълномощен за територията на Република България търговски представител или дистрибутор на производителите на предлаганата от него компютърно и мрежово оборудване. Офертата задължително съдържа: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /Образец № 1/; Представяне на участника /Образец № 4/, представя се в оригинал; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата (оригинал) - представя се, когато документи от нея не са подписани от представляващия/те участника по регистрация, а от изрично упълномощено лице; При участие на обединения – копие на договора за обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /Образец № 5/ - оригинал; Декларация за приемане на условията на договора /Образец № 6/ - оригинал; Декларация за участие на подизпълнители /Образец № 7/ - оригинал. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 8/ - оригинал, ако е приложимо. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП /Образец № 9/ - оригинал; Декларация за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП /Образец № 10/ - оригинал; Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на участника с обхват, сходен с предмета на поръчката (заверено от участника копие); Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя за изделията, предмет на поръчката (заверено от участника копие). ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически каталози/брошури на производителя на оборудването, предмет на поръчката, включващи кратко описание на основните технически характеристики на оборудването, за които се участва и посочена официална интернет страница на производителите (заверено от участника копие); Доказателства, че участниците са упълномощени за територията на Република България търговски представители или дистрибутори на производителите на предлаганото от тях компютърно и мрежово оборудване (заверено от участника копие на съответния документ/договор); Декларация (свободен текст) за това, че предлаганите изделия са нови, неупотребявани, заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера; Техническо предложение, което съдържа и срок на валидност на офертата - изготвя се по Образец № 2 ; Предлагана цена - изготвя се по Образец № 3 „Ценово предложение”. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата определена като краен срок за получаване на оферти. Техническата спецификация, документацията за участие и образците се публикуват в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА – http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha. Оферта в отговор на публичната покана може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Участниците задължително представят оферта, която е за цялото компютърно и мрежово оборудване, съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1. Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на поръчката, ще бъде отстранена от участие. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Всички документи, които се прилагат към офертата трябва да бъдат на български език, в т.ч. сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали. В случай, че документите са на чужд език, те задължително се представят и в превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който задължително се поставя надпис: «Оферта за участие в обществена поръчка възлагана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Военномедицинска академия”», наименованието на участника по регистрация, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/ куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" № 3, Деловодство, ет.2, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. При сключване на договор за обществена поръчка класираният на първо място участник представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а също и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността му. Заседанието на комисията за отваряне на офертите ще се проведе на 12.10.2015 г. от 11:00 часа в административна сграда на ВМА-София, Зала № 10, ет.1, на адрес: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски" № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2015