Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: Климентина Денева -началник на отдел Правнонормативна дейност, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226071, E-mail: k.deneva@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: Отдел Правно-нормативна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Поръчката обхваща застраховане на професионалната отговорност на медицинския персонал на ВМА и подчинените й структури при упражняване на медицинската професия в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за здравето.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА: Професионалната отговорност на медицинския персонал на ВМА и подчинените и структури, както следва МБАЛ София, МБАЛ Варна, МБАЛ Пловдив, МБАЛ Плевен, МБАЛ Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР Хисаря и БДПЛР Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинската дейност. Общ брой лица, които следва да бъдат застраховани 2426, разпределени в следните категории: Лекари и фармацевти – 1125, от които: 203, работещи в БДПЛР и медицинските пунктове; Медицински специалисти по здравни грижи /медицински сестри, акушерки и сродни на тях/ – 1238, от които 205, работещи в БДПЛР и медицинските пунктове; Специалисти с немедицинско образование /химици, биолози, кинезитерапевти, психолози/ - 63, от които 14 работещи в БДПЛР и медицинските пунктове.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Застраховката е валидна на територията на Р. България. Застрахованият медицински персонал упражнява медицинска професия във ВМА и подчинените й структури: МБАЛ – София, МБАЛ – Пловдив, МБАЛ – Варна, МБАЛ – Плевен, МБАЛ – Сливен, БДПЛР – Банкя, БДПЛР – Хисаря, БДПЛР – Поморие и медицински пунктове.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПОКРИТИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ: Предмет на обезщетение по настоящата застраховка са: всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които застрахованият медицински персонал бъде законово задължен да заплати като компенсация за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) при упражняване на медицинска професия; ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ: Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА – ЛИМИТИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. Единичният лимит представлява максималния размер на сбора от сумите, които Застрахователят ще заплати като обезщетения (вкл. и правни разноски по всички покрити по настоящата застраховка претенции), породени от едно застрахователно събитие за един лекар. Агрегатният лимит по застраховката представлява максималния сбор на всички суми, платими като обезщетения (вкл. и правните разноски), за всички събития настъпили през срока на действие на застраховката. Служителите се включват в застраховката по средно списъчен състав на основание сключен трудов договор с ВМА, без изискване на поименен списък, като част от застрахователния договор. При предявяване на претенция към застрахован служител, ВМА предоставя документ удостоверяващ наличието на такъв трудов договор.ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Минимален лимит на отговорност на лекар за едно събитие – 100 000 лв.; Лимитът на отговорност за медицинските специалисти по здравни грижи за едно събитие се определя на 10 000 лв.; Минимален агрегатен лимит по застраховката – 500 000 лв.; Минимален ретроактивен срок по застраховката – 3 години; Самоучастие не се прилага. Задължението на застрахователя за новопостъпили служители на застраховащия започва от 00:00 часа от деня на назначаването, без заплащане на допълнителна премия. При нарастване на броя на служителите с повече от 10% се начислява проратно допълнителна премия, съгласно условията на сключения договор. Общата застрахователна премия по застраховката не следва да надвишава определената прогнозна стойност на поръчката 36000 лева с 2% данък върху застрахователната премия. Оферти, съдържащи предлагана цена за изпълнение на поръчката, надвишаващи посочената прогнозна стойност на поръчката ще бъдат отстранявани от участие. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1 /една/ година, считано от 00:00 часа на 01.10.2015 г. до 24:00 часа на 30.09.2016 г. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията по финансов надзор, включващ застраховките по предмета на поръчката, съгласно Кодекса за застраховането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите, които отговарят на изискванията на възложителя ще се извърши по критерий: „икономически най – изгодна оферта”, при следните показатели и относителната им тежест: Показател К1 - Лимит на професионалната отговорност на лекарите за едно събитие, за един лекар – с тежест до 55 точки. Показател К2 – Годишна застрахователна премия – с тежест до 15 точки. Показател К3 – Ретроактивна дата по договора – с тежест до 15 точки. Показател К4 – Агрегатен лимит на отговорност по застраховката - с тежест до 15 точки. Комплексната оценка КО – максимална оценка 100 точки, се изчислява по формулата: Комплексната оценка КО = (К1 + К2 + К3 + К4), която се получава като сбор от индивидуалните оценки на офертата на участника по всеки от показателите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят публикува документацията за участие на поръчката в Профила на Купувача на интернет страницата на ВМА – http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Оферта може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в публичната покана и в документацията за участие. Не може да участва и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП. Участниците задължително представят оферта за пълния обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти в офертата не се приемат. Офертата се подава на български език. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите, съдържащи се в офертата /ако е приложимо/; 4.При участие на обединения – копие на договора за обединение; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 6. Декларация за приемане на условията на договора;7.Декларация за участие на подизпълнители; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/; 9.Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП;11.Валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от КФН, включващ застраховките по предмета на поръчката, съгласно Кодекса за застраховането.12.Техническо предложение, което съдържа и срок на валидност на офертата; 13. Предлагана цена. При сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обслужващ застрахователен брокер по застраховката е КЗЦ „Булстар”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2015