BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Светлана Паунова - по предмета на поръчката - 02 9145 1522; Димитър Павлов - по поръчката - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_20_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на платформа, предназначена за повдигане на хора. В Касов център на БНБ контейнерите за съхранение на банкноти и монети се съхраняват на стелажи, които са с височина до 3 м. Това налага служители с определени функции да бъдат повдигани на съответната височина посредством специална платформа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42000000, 42900000, 42990000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Различни видове машини с общо и специално предназначение
Различни машини със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Михайл Тенев № 10, Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В случай, че участникът не е производител на платформата, то следва да представи документ, доказващ, че е оторизиран от фирмата производител за дистрибуция и извършване на технически сервиз на предлаганата платформа на територията на страната. 2. В случай, че участникът е производител на платформата и е чуждестранно лице, то същият следва да представи документ, доказващ, че разполага със собствен или оторизиран технически сервиз на територията на страната. 3. Участникът следва да декларира, че разполага със сервизни специалисти, които да обслужват платформата по време на гаранционния период. 4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 - „Техническата спецификация”; 5. Платформата следва да отговаря на всички изисквания за безопасност на Европейския съюз при работа, което да бъде потвърдено чрез представянето на съответен/ни сертификат/и; 6. Участникът трябва да представи ръководство за работа и безопасност на платформата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3 . Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя; 4 .Техническо предложение (свободен текст), в което участникът следва да опише начина на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, проекта на договор и Приложение № 1; 5. Документ, доказващ, че участникът е оторизиран от фирмата производител за дистрибуция и извършване на технически сервиз на предлаганата платформа на територията на страната; 6. Документ от участник, който е производител и е чуждестранно лице, удостоверяващ наличието на собствен или оторизиран технически сервиз на територията на страната;7. Декларация за наличието на сервизни специалисти, които да обслужват платформата по време на гаранционния период; 8. Сертификат/и удостоверяваще, че платформата отговаря на всички изисквания на Европейския съюз за безопасност при работа; 9. Ръководство за работа и безопасност на платформата. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на платформа за повдигане на хора“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 09.10.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2015