Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Ангелина Кръстева, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: пл. Княз Александър I №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_19_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32331500

Описание:

Записващи устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оторизация от производителя на цифровите записващи устройства, които са предмет на поръчката (в случай, че е различен от участника в процедурата), за възможността за дистанционно наблюдение на устройствата с помощта на софтуерен продукт „Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”, USA) от няколко работни места едновременно; Оторизация от производителя/производителите на цифровите записващи устройства, предмет на поръчката (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за продажба на устройствата на територията на Република България; Оторизация от производителя/производителите на цифровите записващи устройства (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за извършване поддръжка на доставените устройства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия ще бъдат оценявани по критерия “Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Обща цена за доставка на устройствата -П1 - максимална оценка - 50 точки. Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = K1хТ1 където: - K1 = Cmin/Co; - Cmin – най-ниската цена за извънгаранционна поддръжка в офертите на участниците; - Co – предложена цена за извънгаранционна поддръжка на оценяваната оферта; - Т1 = 50 – теглови коефициент на показателя. 2. Гаранционен срок на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка - П2 – максимална оценка - 25 точки. Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула - П2 = K2хТ2 където: - K2=Cmax/Co - Cmax – най-дълъг гаранционен срок в офертите на участниците; - Co – е гаранционен срок в оценяваната оферта; - Т2 = 25 – теглови коефициент на показателя. 3. Срока на доставката – П3 – максимална оценка - 20 точки. Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се изчисляват по следната формула - П3 = K3хТ3 където: - K3=Cmin/Co - Cmin – най-краткият срок за доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка, предложен в офертите на участниците; - Co – е конкретния срок за доставка в оценяваната оферта; - Т3 = 20 – теглови коефициент на показателя. 4. Срок за реакция за отстраняване на повреди и скрити дефекти по време на гаранционния срок – П4 – максимална оценка - 5 точки. Числов израз на оценката по този показател (П4) са точките, които се изчисляват по следната формула - П4 = K4хТ4 където: - K4=Cmin/Co - Cmin – най-краткият срок за отстраняване на повреди и скрити дефекти по време на гаранционния срок, предложен в офертите на участниците; - Co – е конкретния срок за отстраняване на повреди и скрити дефекти по време на гаранционния срок в оценяваната оферта; - Т4 = 5– теглови коефициент на показателя. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по четирите показателя. Ккомпл. = П1+ П2 + П3 + П4 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.) Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. Забележка: Ккомпл. – се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Представяне, съгласно образеца на възложителя.3.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. 4. Участникът в обществената поръчка да представи оторизационно писмо от производителя на цифровите записващи устройства, които са предмет на поръчката (в случай, че е различен от участника в процедурата), за възможността за дистанционно наблюдение на устройствата с помощта на софтуерен продукт „Network Client” 4.0 („Sensormatic Electronics”, USA) от няколко работни места едновременно;5. Участникът в обществената поръчка да представи оторизационно писмо от производителя/производителите на цифровите записващи устройства, предмет на поръчката (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за продажба на устройствата на територията на Република България;6. Участникът в обществената поръчка да представи оторизационно писмо от производителя/производителите на цифровите записващи устройства (в случай, че са различни от участника в процедурата) удостоверяващо правото за извършване поддръжка на доставените устройства; 7. Сертификат за наличие на система за управление на качеството – ISO 9001:2008. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 05.10.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2015