Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Русен Тодоров - по предмета на поръчката - 02 9145 1541; Димитър Павлов - по поръчката - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_18_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях.Поръчката включва доставка на резервни и износващи се части за банкнотообработващите системи СPS 1500 5/4 марка De La Rue и за спомагателното оборудване към тях: пакетираща линия UBS Bundler/ATS, конвейер и опаковъчна линия W700-80/Maxi 50T, ръчен унищожител DLR40/40-320/150 и брикетираща система за изрезки от банкноти тип Oscar Plus, посочени в Приложение № 1 - "Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и оборудване към тях”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42000000, 42900000, 42990000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Различни видове машини с общо и специално предназначение
Различни машини със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Михайл Тенев № 10, Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Учасникът трябва да притежава документ, издаден от производителя на резервни части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 , доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервни части за системите и спомагателното оборудване. Доставките на резервните и износващите се части следва да се извършват периодично по писмена заявка на възложителя. В заявката ще се посочват видът и количеството на резервните части, които следва да бъдат доставени. Количествата на резервните и износващите се части, посочени в Приложение № 1 - "Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спдмагателното оборудване към тях са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го надвиши. Всички поръчани количества се заплащат по единичните цени, посочени в ценовото предложение на избрания за изпълнител участник. Доставените резервни части следва да отговарят на техническите спецификациии посочени от възложителя в Приложение № 1 и да са от официалния каталог на производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството;2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя; 4.Техническо предложение (свободен текст), в което участникът следва да опише начина на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, проекта на договор и Приложение № 1. 5. Документ, издаден от производителя на резервни части за банкнотообработваща система CPS 1500 5/4, доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервни части за системите и спомагателното оборудване към тях. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 14.10.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2015