Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Васил Тошков - по предмета на поръчката - 02 9145 1932; Димитър Павлов - по поръчката - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_17_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS, съгласно - "Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за ВPS 1040 ВS.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42000000, 42900000, 42990000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Различни видове машини с общо и специално предназначение
Различни машини със специална употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Михайл Тенев № 10, Касов център на БНБ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да притежава документ, издаден от производителя на резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS , доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервни части за системите . Доставките на резервните части следва да се извършват периодично по писмена заявка на възложителя. В заявката ще се посочват видът и количеството на резервните части, които следва да бъдат доставени. Количествата на резервните части, посочени в "Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS" са ориентировъчни. Възложителят си запазва правото по време на действие на договора да не поръча цялото посочено количество или в случай на необходимост, да го надвиши. Всички поръчани количества се заплащат по единичните цени, посочени в ценовото предложение на избрания за изпълнител участник. Доставените резервни части следва да отговарят на техническите спецификациии посочени от възложителя и да са от официалния каталог на производителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/10/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството;2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3. Предлагана цена - Приложение № 1, съгласно образеца, представен от възложителя; 4.Техническо предложение (свободен текст), в което участникът следва да опише начина на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, проекта на договор и "Техническите спецификации". 5. Документ, издаден от производителя на резервни части за банкнотообработваща система ВPS 1040 ВS, доказващ оторизиране на участника за извършване на следните дейности - доставка и гаранционен сервиз на резервни части за банкнотообработващите системи. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS“. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 13.10.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/10/2015