BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 0888 295577, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД гр.Монтана, съгласно техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24111900, 24112200, 24112100

Описание:

Кислород
Азотни оксиди
Въглероден диоксид


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки съобразно нуждите на Възложителя. Прогнозни количества за две години: 1. Течен кислород - 150 000 кг; 2. Бутилиран газообразен кислород (бутилки 8 куб.м.) - 110 бутилки - 880 куб.м.; 3. Бутилиран райски газ (диазотен оксид) - бутилки 10кг – 40 бутилки - 400 кг ; 4. Бутилиран райски газ (диазотен оксид)- бутилки 50кг – 20 бутилки - 1 000 кг ; 5. Бутилиран въглероден диоксид (бутилки 30 кг) – 10 бутилки - 300 кг ; 6. Бутилиран въглероден диоксид (бутилки 10 кг) - 20 бутилки - 200 кг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Участниците следва да притежават и представят: 1. Разрешение за търговия на едро или производство на медицински газове на територията на Република България. 2. Декларация за наличие на сертификати за качество удостоверяващи съответствието на предлаганите газове с БДС касаещи първо качество медицински газове или еквивалентни, разрешения за употреба и други документи доказващи пригодността за използване на продуктите за медицински цели. 3. Заверен препис от оторизационно писмо /или оригинал/ на името на участника - за продажба на територията на Република България на съответния медицински газ в случай, че писмото е от чуждестранен производител се представя в заверен от участника оригинал и в легализиран превод. 4. Декларация за наличната техника, оборудване и специализирани транспортни средства, които са освидетелствани от ДАМС за превоз на опасни товари по ADR от клас, съответстващ на продуктите, предмет на процедурата. 5. Декларация за възможност за снабдяване на възложителя с оборотни стоманени бутилки, които се използват само за доставка на газ. 6. Декларация, че всяка доставка ще бъде придружена от анализни протоколи, протокол за изпитване на бутилките, разрешение за продажба на съответната партида и информационен лист за безопастност от производителя, удостоверяващ съответствието на предлагания продукт с българските стандарти, касаещи медицинският газ, предмет на поръчката. 7. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника - внедрена система за управление на качеството. 8. Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент на името на участника- система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. 9. Оригинал или заверено копие на удостоверение за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане, издадено от ДАМТН. II. Участниците следва да имат изпълнен/и договор/и за доставка на медицински газове с болнични лечебни заведения, за което представят декларация с посочване на болничното лечебно заведение, време на изпълнение на договора, стойност и удостоверение от съответния възложител за качествено изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП като съдържат: - Списък на документите, съдържащи се в офертата; - Заявление с данни на оферента (образец 1); - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (образец 2); - Техническo предложение - доказателства че участника отговаря на всички изисквания за изпълнение на поръчката и възможност за извършване на всички дейности по доставката; - Ценова оферта - при изготвянето на ценовата оферта участникът следва да се съобрази със всички разходи свързани с изпълнението на поръчката. Срок на доставка на медицинските газове (до 24 часа след направена заявка) - заявен в ценовата оферта. * Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на газовете, с ДДС и включени всички разходи до краен получател - МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД - гр.Монтана. Условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в лева, въз основа на данъчна фактура. Начин на плащане – отложено, в срок до 60 дни, в български лева . * Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана, ул."Сирма войвода"4. Офертата се подава в упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Офертата задължително се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя задължително и в превод. * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 са публикувани Техническа спецификация, образците за попълване (Образец №1 и №2) и проект на договор към настоящата обществена поръчка. * Отварянето на подадените оферти ще бъде на 29.09.2015г., 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана ул. „Сирма войвода” №4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП. Срока на договора за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца. При сключване на договора определеният за изпълнител участник внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС. * При неуредени в настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на глава 8а от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/09/2015