Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бу. България № 12, За: Кремена Красимирова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http: // karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на мобилни услуги на работниците и служителите от Община Карнобат, "Други дейности към общинска администрация", "Други дейности към образованието", "Други дейности по социалните услуги и училищно здравеопазване" и Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности", гр. Карнобат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителният брой на работниците и служителите, на които ще се предоставя услугата е 220. Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя на абонатите от групата по искане на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България и държавите, с чиито оператори Изпълнителят има сключени роуминг споразумения

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да притежава валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа). 2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена от участника система ISO 9001:2008 или „еквивалентно”. 3. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или „еквивалентно”. 4. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 или „еквивалентно”. 5. Срок за изпълнение: до 31.12.2016 г. 6. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 7. Гаранция за изпълнение на договора: 5 % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най - изгодната оферта”. Крайната оценка (Ко – 100 т.) се изчислява по следната формула: Ко=Кц х 0,6+Кт х 0,4 1. Оценка на ценови показатели Кц – максимален брой точки – 100 т. Кц = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11+ К12+ К13 2. Оценка на технически показатели Кт - максимален брой точки - 100 т., където: Кт Брой базови станции; Кт = 100 х Тn/Тmax, където Тmax - най-голямата декларирана стойност на параметъра Тn – стойността на параметъра от участника, чието предложение се разглежда.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 30.09.2015 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на мобилен оператор за нуждите на Община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2015 - 2016 г.”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на мобилен оператор за нуждите на Община Карнобат и ОП "БКРД", гр. Карнобат през 2015 - 2016 г.”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 01.10.2015 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/09/2015