BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично-консултативен център III-Варна ЕООД, жк Вл.Варненчик, бул.Константин и Фружин, За: Славка Пешева, РБ 9023, Варна, Тел.: 052 510567, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Място/места за контакт: Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc3.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „ДКЦ III – Варна ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: охранителна дейност чрез физическо присъствие и осъществяване на пропускателен режим, извършвани от 1(един) охранител на смяна, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване на имущество в обект „ДКЦ III - Варна” ЕООД, а именно «Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „ДКЦ III - Варна” ЕООД”, находящ се в гр. Варна, жк. «Владислав Варненчик», бул. «Константин и Фружин».

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД, гр.Варна, бул. „Константин и Фружин

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Охраната на обектa следва да обхваща цялостната дейност, насочена към ефективно и своевременно откриване, предотвратяване или пресичане на неправомерни въздействия и посегателства върху охранявания обект и осъществяване на пропускателен режим в съответствие с условията и реда за извършване на частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. 2. При охраната на обекта, задължително: 2.1.Охранителите осъществяват дежурство и наблюдение на поверената зона, по утвърден график и с необходимата прецизност, съгласно изготвения план за охраната на обекта; 2.2. Охранителите предприемат всички адекватни действия за предотвратяване на неблагоприятни последици върху охранявания обект и имущество; 2.3. При констатирано престъпление в обекта, пожар, наводнение или други природни бедствия и аварии, незабавно се информират компетентни органи; 3. Срокът за изпълнение на поръчката е до 2 години, считано от датата на подписването на договора. 4. Начин на възлагане: от датата на сключване на договора. 5. Обща стойност на поръчката- до 66 000лв. без ДДС. Максимална ежемесечна цена до 2750 лв. без ДДС. 6. Плащането на цената по договора се извършва в български лева по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка. 6.1.Възложителят заплаща на Изпълнителя ежемесечно възнаграждение при условията на издадена от Изпълнителя фактура, която в случаите на нанесени щети се придружава от подписан приемо-предавателен протокол 7. Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява: от Управителя на „ДКЦ III – Варна” ЕООД и от главната медицинска сестра в „ДКЦ III – Врна” ЕООД. 8. Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 8.1. Да притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона за частната охранителна дейност, който покрива територията на обектите на охрана, предмет на поръчката, или за територията на цялата страна - доказва се с валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност- копие заверено за вярност от участника; 8.2. Участниците да имат опит в изпълнението на услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката, общо за последните 3 /три/ години, към датата определена като краен срок за подаване на оферти, а именно: да са изпълнили минимум 3 /три/ договора, за извършване на охранителна дейност, доказва се със списък (свободен текст) на основните договори, за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, с посочване на предмет на договора, датите, стойностите и получателите, придружен с минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение, кореспондиращи с договорите от списъка /референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/ - копия заверени за вярност от участника / 8.3. Участникът да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще осигури за периода на действие на договора оборудване за изпълнение на поръчка: средства за мобилна комуникация и униформено облекло, доказва се с Декларация, която става неразделна част от договора; 8.4. Участникът да декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще осигури за периода на действие на договора, квалифициран личен състав - преминал успешно курс за първоначално обучение и/или притежаващ професионална квалификация «охранител», съгласно чл.28 от Закона за частната охранителна дейност доказва се с Декларация, която става неразделна част от договора

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – 40% тежест, в т.ч.: - Отговорност и гаранции за покриване на щети - 10% - Възможност на участника за реагиране при кризисни ситуации – 25% *Забележка - не повече от 5 минути ; Предложенията на участниците по този показател, трябва да бъде в цяло число. - Срок за възстановяване на нанесените щети (настъпили в резултат от неизпълнение на служебните задълженията на охранителя) – 5% *Забележка - не повече от 3 работни дни 2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 60 % тежест в т.ч. Твърдо договорена ежемесечна цена за изпълнение на поръчката, изчислена като обща стойност - 60% 3. Оценяването на Предложенията за изпълнение на поръчката ще се извърши по формулата: Кпред. за изпълнение на поръчката = К1+К2+К3 Където К1, К2 и К3 са оценки по формула на техническата част на офертата, както следва: К1 = (ОГу (%)/ОГмах(%) х 10 където: ОГу (%) – предложение на участника по критерия „Отговорност и гаранции за покриване на щети”, а ОГмах(%) максимално предложение по критерия „Отговорност и гаранции за покриване на щети” К2 = (С мин./ С участ.) х 25 където: С мин. - Минимално предложение по критерия „Възможност на участникът за реагиране при кризисни ситуации (в минути)”, а С участ. е предложението на участника по същият критерий. К3 = (Ср. Възст.нанесени щети мин/СрВ участ.) х 5 където: Ср.В.мин - минимално предложение по критерия „Срок за възстановяване на нанесените щети (настъпили в резултат от неизпълнение на служебните задълженията на охранителя)” (в работни дни), СрВ участ. е предложението на участника по същият критерий. К предл. цена = К1 Където К1 е оценка по формула на ценовото предложение за изпълнение на поръчката на участниците, както следва: К1 = (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 60 където: Цмин(лв.) – най-ниско предложение по критерия “Твърдо договорена ежемесечна цена за изпълнение на поръчката, а Цучастн(лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий. Крайното оценяване и класиране на офертите ще се извърши по формулата: К = Кпред. за изпълнение на поръчката + Кпредл.цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата /подписан и подпечатан от участника/ 2. Административни сведения за участника – попълнен и подписан образец № 1. 3. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, представен в официален превод на български език. 4. Списък (свободен текст) на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, с посочване на предмет на договора, датите, стойностите и получателите, придружен с минимум 3 /три/ препоръки за добро изпълнение, кореспондиращи с договорите от списъка /референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица/ - копия заверени за вярност от участника/ 5. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност- копие заверено за вярност от участника; 6. Декларация №1 (по образец) от участника, че ако бъде избран за изпълнител, ще осигури за периода на действие на договора оборудване за изпълнение на поръчката: средства за мобилна комуникация и униформено облекло; 7. Декларация № 2 (по образец) от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще осигури за периода на действие на договора квалифициран личен състав, който е преминал успешно курс за първоначално обучение и/или притежаващ професионална квалификация «охранител», съгласно чл.28 от Закона за частната охранителна дейност. 8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - по образец № 2. 9. Декларация, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП за липса на обстоятелства по ал. 1, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 5. /свободен текст/ 10. Техничеко предложение за изпълнение на поръчката - по образец № 3. 11. Ценово предложение на участника и срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 календарни дни, считано от последната дата за подаване на офертите по образец № 4. При изготвянето на Предложенията за изпълнение на поръчката , участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя, като не се допуска те да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности. Всички документи в офертата се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език следва да бъдат придружени с официален превод на български език. „ДКЦ III – Варна” предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на документи и проект на договора, които са публикувани в профила на купувача на адрес www.dkc3.com Офертите се подават до 16 часа на 25.09.2015 г., в деловодството на „ДКЦ III –Варна” ЕООД на адрес: гр. Варна, жк "Вл.Варненчик", бул. "Константин и Фружин", тел.052 510 282. При изпращане на офертни документи за участие по пощата, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на „ДКЦ III –Варна” ЕООД, а не датата на изпращане отбелязана на пощенското клеймо. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възмоност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.09.2015г. от 10.00 часа в сградата на „ДКЦ III –Варна” ЕООД- eтаж 2/администрация/ на адрес: гр. Варна, жк "Вл.Варненчик", бул. "Константин и Фружин".• Съгласно чл. 47, ал. 3 ЗОП, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП по отношение на участник, подал оферта, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата съответния участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2015