Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спезиализирана прокуратура, ул. „Черковна” № 90, За: Диана Йорданова, Република България 1505, София, Тел.: 02 9488198, E-mail: d.yordanova@sp.prb.bg, Факс: 02 8438178

Място/места за контакт: София, ул. „Черковна” № 90

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/sp/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/sp/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език под формата на писмени преводи на официални документи, при производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, както и др. официални документи. Във връзка с приемането на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), устните и писмените преводи, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, и тези по изпълнителни дела, се извършват от лица, утвърдени за съдебни преводачи, при условията на Наредбата. Наредбата не се прилага за извършваните писмени преводи от и на съответния чужд език, във връзка с международно правното сътрудничество, предварителните проверки, междуинституционалното взаимодействие и други дейности, извън водените в Република България наказателни, административни и граждански производства. По отношение на тези преводи, включени в обхвата на цитираната Наредба в случай, че няма включени преводачи по определен език в утвърдените списъци на съдебните преводачи, предвидени в Наредбата, Възложителят ще възлага писмени преводи по съответния език ползвайки услугите на избрания за Изпълнител участник. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) изпратени чрез имейл. Писмените преводи ще бъдат от и на следните езици: - ПЪРВА ГРУПА: 1 - английски, 2 - френски, 3 - немски, 4 - испански, 5 - италиански и 6-руски; - ВТОРА ГРУПА: 1 - чешки, 2 - полски, 3 - словашки, 4 - словенски, 5 - португалски, 6 - румънски, 7 - турски, 8 - гръцки, 9 - сръбски, 10 - македонски, 11 - хърватски, 12 - украински и 13 - молдовски; - ТРЕТА ГРУПА: 1 - унгарски, 2 - фламандски (нидерландски, холандски), 3 - датски, 4 - норвежки, 5 - естонски, 6 - шведски, 7 - арабски, 8 - фински (финландски), 9 - албански, 10 - латвийски, 11 - литовски, 12 - фарси (Иран, персийски); - ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 1 - японски, 2 - виетнамски, 3 - иврит, 4 - китайски, 5 - корейски, 6 - монголски, 7 - хинди (Индия), 8 - арменски, 9 - грузински; Срок за изпълнение на поръчката – 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора. Дейностите ще се изпълняват на Територията на Република България- - гр. София, ул. "Черковна" 90, бул. "Г.М. Димитров" № 42. Участникът следва да изпълнява услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно работното време на Възложителя, което започва в 08:30 ч. и продължава до 17:00 ч.както и в извънработно време, когато спешни случаи налагат това.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79530000

Описание:

Услуги по писмени преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен обем на поръчката: Възложителят ще има нужда от предоставянето на следния прогнозен обем от преводачески услуги от и на български език – в брой страници: 1-ва група езици общо 1500; - от чужд език на български език – 1000; - от български език на чужд език– 500; 2-ра група езици общо 1000; - от чужд език на български език – 700; - от български език на чужд език– 300; 3-та група езици общо 700; - от чужд език на български език – 500; - от български език на чужд език– 200; 4-та група езици – 300. - от чужд език на български език – 200; - от български език на чужд език– 100; Посоченият от възложителя прогнозен обем е ориентировъчен и не задължава възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. "Черковна" 90, бул. "Г.М. Димитров" № 42

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Приемането и предаване на материалите за и от превод се извършва на адреса на Възложителя – гр. София, бул. „Г.М.Димитров“№42 и ул.“Черковна“№90,ет.2 – сградата на Специализирана прокуратура. 2. Участникът, избран за изпълнител осигурява за своя сметка куриер за вземане на документите, подлежащи на превод, и за връщане на оригиналните и преведените документи. 3. Възложителят предоставя материалите за превод със заявка за възлагане на превод на упълномощен представител на Изпълнителя. 4. В заявката за превода се посочва приблизителният обем на текста, предоставен за превод; езикът, от/на който ще се извършва преводът; начин и място за получаване на материала; вид на поръчката, срок за изпълнение на поръчката, които са задължителни са Изпълнителя. При възлагане на превод на документи предвидени в чл. 55, ал. 3 от НПК, задължително се отбелязва, че е на това основание. 5. Поръчките за извършване на писмени преводи следва да се изпълнят както следва: 5.1. За срок до 24 часа от възлагане на превода, следва да се преведат до 30 страници; 5.2. За всеки следващи 30 страници срока се удължава с 24 часа. 6 В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач. 6.1. Преводите на материалите се предават от упълномощения представител на Изпълнителя на Възложителя на хартиен носител и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) посредством имейл (електронна поща), като предаването се удостоверява чрез подписването на предавателно-приемателен протокол. 6.2. Заявки се подават и в извън работно време по е-mail (електронна поща). 6.3. Материалите се изпращат на Изпълнителя на посочен от него факс или електронна поща. 6.4. Всеки превод се предава от Изпълнителя на определеното от Възложителя лице със съпроводително писмо, съдържащо съответните за това реквизити - номер, дата, идентификационни данни за изпълнителя, номер на преписката, дата на предоставянето му за превод и на връщане на превода, брой предоставени за превод страници, брой знаци и брой преведени върнати страници, вид поръчка (обикновена или спешна). 6.5. Под една стандартна страница превод се разбира: 30 реда по 60 знака /with spaces/ – 1800 компютърни знака. Стандартна страница от 1800 знака може да се изчисли посредством опцията Word Count – Characters with spaces на програмата Word, MS Office. Изпълнението на заявка за писмен превод включва превод на предоставения текст, сравняване на текстовете, компютърна текстообработка на материала, както и извършването на езикова и стилистична редакция на материала преди неговото предаване на възложителя. 7. Окончателно завършеният превод трябва да съответства по смисъл, стил, терминология и формат на предоставения оригинален документ за превод и да отговаря на следните изисквания: 7.1. Да няма граматични, правописни, стилистични или друг вид грешки и неточности; 7.2. Да съответства в максимална степен на изказа и смисъла на оригиналния текст; 7.3. При извършването му да бъдат използвани специфичните термини и понятия, употребени в оригинала. 8. Когато Възложителят има забележки по извършените преводи, същите се връщат на Изпълнителя за нанасяне на спешни корекции, които са за сметка на Изпълнителя. 9. В случай на необходимост Изпълнителят осигурява легализация на документи в консулския отдел на МВнР. 10. В случай на необходимост участникът, избран за изпълнител осигурява писмени преводи от и на български език и на други езици, освен на посочените от Възложителя в документацията. Продължава в Раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Критерий за оценка на офертите е „най –ниска цена”, формиран по следната формула: Цn = А1n + А2n + А3n + А4n, където: Цn е общата предлагана цена от съответния участник за изпълнението на предмета на поръчката, формирана като сбор от А1n, А2n, А3n и А4n. 1.А1n = Ц1n*500 + Ц2n*1000, където Ц1n е предложена от участник цена за една страница превод от български език на език включен в първа група, Ц2n е предложена от участник цена за една страница превод от език включен в първа група на български език. 2. А2n = Q1n*300 + Q2n*700, където Q1n е предложена от участник цена за една страница превод от български език на език включен във втора група, Q2n е предложена от участник цена за една страница превод от език включен във втора група на български език. 3. А3n = B1n*200 + B2n*500, където B1n е предложена от участник цена за една страница превод от български език на език включен в трета група, B2n е предложена от участник цена за една страница превод от език включен в трета група на български език. 4. А4n = D1n*100 + D2n*200, където D1n е предложена от участник цена за една страница превод от български език на език включен в четвърта група, D2n е предложена от участник цена за една страница превод от език включен в четвърта група на български език. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена Цn. Изисквания към изпълнението на поръчката: продължение 5. Във всички случаи на писмен превод участникът осигурява неразгласяването на информация, станала му известна при извършване на преводите. 6. Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на оригинална фактура. Във фактурите всеки превод се изписва на отделен ред. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 5 (пет) работни дни. 7. Участникът, избран за изпълнител следва да приема заявки и в извън работно време, при извънредни обстоятелства, почивни и празнични дни, по факс и e-mail. 8. При необходимост участникът, избран за изпълнител, следва да нанася експресни и за своя сметка корекции на извършени преводи, в случаите, когато Възложителят има основателни забележки по качеството на превода. 9. Изпълнението на услугата следва да бъде извършвано в съответствие с българското законодателство. 10. Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора. 11. Предложените услуги от участника трябва напълно да отговарят на техническата спецификация. 12. Техническото предложение следва да съдържа подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата глава от документацията. 13. Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. Начин на финансиране - бюджетни средства от бюджета на Прокуратурата на Република България. Офертата следва да се представи в срок до 17.00 часа на 23.09.2015 г. на адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 90, ет. 1, стая № 026, в Служба „Финансово-стопанска дейност“ на Специализирана прокуратура. Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.09.2015 г. от 10:00 ч., гр. София, ул. „Черковна” № 90, ет. 1, Заседателна зала на Апелативна специализирана прокуратура.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015