Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. ''Проф. Якимов'' № 1, За: Красимир Георгиев, Ваня Манова, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: vmanova@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.btu.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Публикуване и редакция на сборник от резултатите от изследванията в България в изпълнение на проект “Integrated Land-use Management Modelling of Black Sea Estuaries (ILMM-BSE)" MIS-ETC 2642, финансиран по СОП „Черноморски Басейн 2007- 2013“. Обществената поръчка включва следните дейности: авторски графичен дизайн, оформление съгласно изискванията на проекта и полиграфическа реализация- отпечатване на тираж от 1000 броя от изданието съгласно специфичните технически изисквания за полиграфическа реализация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79810000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е с включен ДДС /1000 броя х 13.75 Евро/. Левовата равностойност ще бъде изчислена по официалния курс на ECB - 1.9558 лева за евро.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13750 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът следва да демонстрира международен опит и опит в рамките на България, на български и на английски език: 1.1.в публикуването на научна литература с обхват екология и опазване на околната среда; 1.2.в създаването на: 1.2.1.оригинални научни документи (книги, монографии, списания); 1.2.2.първични научно-информационни документи, статии, бюлетини и др.; 1.3.прилагане на съвременните технологии на разпространение на различните издателски продукти (публикуване онлайн и на книжни копия). 2. Участникът следва да притежава редакционно-издателски опит: 2.1.специализирано образование и висок професионализъм, задължителен за подготовка на съдържанието на ръкописите; 2.2.опит в оценката и реферирането на научната стойност на предлаганите за публикуване материали; 2.3.научна компетенция в научната област на издаваната книга; 2.4.култура и опит в публикуването на защитени данни – бази данни за рефериране и индексиране, защитени уеб сайтове съгласно закона за интелектуална собственост и менажирането на търговски марки в областта на иновационни продукти. 3. Участникът следва да има потенциал за разширяване на издателската услуга в перспектива чрез включване на отделни материали или цялата книга в международни бази данни. 4. Участникът следва да е изпълнил минимум по 2 /две/ услуги, сходни спредмета на поръчката през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни и/ или еднакви с предмета на поръчката се смятат услуги, свързани с поне една от следните области: печатната реклама, издателската дейност, предпечатната подготовка и графичния дизайн, полиграфическото производство. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период. Участникът следва да представи списък с изброяване на услугите с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от комтетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът следва да включва услугите, чието изпълнение е преключило в заложения период. Списъкът следва да съдържа предмета на изпълнената услуга и кратко описание, начална дата и срок на услугата, стойност на услугата, получатали и данни за тях, ведно с приложени удостоверения от възложителите. Срок на валидност на офертата- 90 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти. Срок за изпълнение -30.10.2015 г. Гаранция за изпълнение- 3 % от стойността на договора. Форма на гаранцията за изпълнение- парична сума или банкова гаранция.Банковата гаранция се внася по банкова сметка на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" при Банка "ДСК", клон Бургас: BG94STSA93003300290023.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1./ Технология и организация на изпълнението на поръчката- Т- 60 % 2./ Ценово предложение- Ц - 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на университета www.btu.bg, в "Профил на купувача". Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение, 3./ Ценово предложение, поставено в запечатан непрозрачен плик, 4./ Срок на валидност на офертата, 4./ Декларация по чл. 47, ал. 9 от от ЗОП. Участниците следва да представят: 1. Професионална автобиография, 2. Копия от дипломи, удостоверяващи наличието на образователно- квалификационна степен, 3.Копия от трудови книжки и / или служебни бележки, и / или граждански договори, и / или длъжностни характеристики, и / или сертификати и референции, списък с разработки, и / или други документи, доказващи опит/ умения. 4. Копие от документа за регистрация и от удостоверение за актуално състояние, или посочен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност.Офертата следва да съдържа списък на приложените документи. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на университета: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, в запечетан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.09.2015 г. в 9.00 ч. в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, зала 2 при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015