Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Южен -Община Пловдив, бул.Македония №73а, За: Севдалина Цветкова-Гл.юрисконсулт, инж.Константин Георгинов- началник на отдел УПАБМСЕ, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276116, E-mail: jurist.south@gmail.com, Факс: 032 674130

Място/места за контакт: Район Южен-Община Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/profil/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране и изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 г. в УПИ І-комплексно застрояване кв.37 по плана на кв.„Въстанически“-юг, гр.Пловдив на територията на Район „Южен” приблизителна площ 200кв.м

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45230000, 45236000, 45236100, 45236200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъде изградена детска площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години в гр. Пловдив, Район Южен съгласно инвестиционни проекти и Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Приблизителна площ на площадката около 200кв.м

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Район Южен-Община Пловдив

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, пета категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи, съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 2.Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (под „сходен предмет“ следва да се разбира обновяване и изграждане на детски площадки) – минимум един обект със сходен предмет, изпълнен в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението на обектите със сходен предмет се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага най-малко с едно лице от ръководния персонал, посочен като Технически ръководител за изпълнение предмета на поръчката, който да има минимум 5 /пет/ години професионален опит като такъв, в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка; 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката, съобразно Техническата спецификация. 6. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти“ 7. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти“ 8. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти“ или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО=СПр х 25% +ЦПр х15% + ССтр х30% +ЦСтр х30% Ко-комплексна оценка Спр- срок за изготвяне на проект.Относителната тежест на този показател е 25%. ЦПр- цена за изготвяне на проект. Относителната тежест на този показател е 15%. ССтр-срок за извършване на строителство. Относителната тежест на този показател е 30%. ЦСтр-цена на строителство. Относителна тежест на този показател е 30%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2015