Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр. Попово към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=671.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез заплащане на един брой фабрично ново ремарке, оборудвано със самоподаващо устройство (шнек), предназначено за транспорт на селскостопанска продукция, необходимо за дейността на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16520000

Описание:

Саморазтоварващи се ремаркета за селскостопански цели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един (1) брой фабрично ново ремарке, оборудвано със самоподаващо устройство (шнек), съгласно утвърдена "Техническа спецификация", която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Участниците трябва да имат възможност да извършат доставка на предлаганото един брой фабрично ново ремарке, оборудвано със самоподаващо устройство (шнек) с транспорт за тяхна сметка до посоченото място от Възложителя. За изпълнение на доставката предмет на настоящата публична покана Възложителя е определил финансов ресурс до който може да заплати, но не повече от 15 000.00лв. (петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС, представляваща обща стойност за извършване на доставката с включени всички разходи по изпълнението.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. "Михаил Маджаров" № 68

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Подробно описаните изисквания за изпълнение на доставката могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Ч. Лом гр. Попово всеки раб. ден от 08:00-12:00 и от 13:00-16:30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Ч. Лом гр. Попово с адрес http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА;2.Условия и начин на пл.: Плащането ще се извършва по банков път на две вноски, въз основа на обща кр. ед. цена в лева без вкл. ДДС, съг. ценовото предложение на уч. и други съг. пр. на договор:2.1.Първа вноска: авансово плащане в размер на 20% от обща кр. ед. цена в лева без вкл. ДДС на ремаркето след подписване на дог. за възлагане на изпълнението в рамките на 5 (пет) раб. дни;2.2.Втора вноска: в размер на 80% от обща кр. ед. цена в лева без вкл. ДДС на ремаркето в 30( тридесет) дн. срок след извършена доставка на същото, съставяне на приемо–предавателен протокол за тези действия и представяне на фактура от стр. на Изпълнителя, и други условия съгл. пректа на дог.3.Гаранция за добро изпълнение съгл. чл. 59, ал. 3 и чл. 60 от ЗОП - парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 5% (пет процента) от достигнатата стойност на поръчката, се внася, респективно се представя след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката преди скл. на договора. Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя IBAN: BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а банковата гаранция - оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: за гаранцията за изпълнение - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на дог.Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на дог. от участника, опр. за изпълнител на поръчката.4.Критерии за оценка на офертите: Предложена обща кр. ед. цена в лева за извършване на доставките без вкл. ДДС. Крайното класиране на уч. се извършва на база най- ниска цена. На първо място се класира УЧАСТНИКЪТ предложил НАЙ-НИСКА ОБЩА КРАЙНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА в лева без ДДС.5.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Ч. Лом гр.Попово с адрес:гр. Попово, обл. Търговище, бул. "М. Маджаров" № 68 всеки раб. ден от 08:00-12:00 и от 13:00-16:30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите.6.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101 в от ЗОП, а именно:6.1.Данни за лицето, което прави предложението( Представяне на участника – образец); 6.2.Техническо предложение( по образец);6.3.Ценово предложение( по образец);6.4.Декларация за приемане условията на проект на договор( по образец);6.5.Срок на валидност на офертата.7.Сключване на договор:Възложителят скл. писмен дог., който вкл. всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При скл. на дог. класираният на първо място участник представя:7.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;7.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП:7.3.документ за внесена или учредена банкова гаранция за добро изпълнение.Възложителят може последователно да предложи скл. на договор при същите условия с уч. класиран на второ и на следващо място, когато уч., който е имал право да скл. договора:1.откаже да скл. договор;2.не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;3.не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП;4.не представи изискуемата гаранция за добро изпълнение.8.Срок на договора - от датата на скл. на договора но не повече от заявения срок за изпълнение на доставката.9.Срок на валидност на предложението-90(деведесет)дни от кр.срок за получ. на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 24.09.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда наТП ДЛС Черни Лом гр. Попово, с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/09/2015