BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Крум Алуминов -старши юрисконсулт, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: кaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2132/Pokana-10092015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът на настоящата обществена поръчка e свързан с „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга за обмен на данни от и до Интернет пространството"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица се изисква създаване на юридическо лице на основание чл. 25, ал .3, т.2 от ЗОП.1. Участниците следва да притежава валидно индивидуално разрешение за осъществяване на далекосъобщения чрез ограничен радиочестотен ресурс. Участниците да притежават Сертификати ISO 9001:2008 и 27001:2005 Сертификат за управление на качеството или еквивалентни или еквивалентни мерки.Всяка оферта трябва да съдържа:1. Списък на документите; 2.Оферта – попълва се Образец № 1;3.Административни сведения - попълва се Образец № 2;4.Декларация за ЕИК- Образец № 3;5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата – оригинал (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 6.Декларация за участието на подизпълнители (оригинал) – попълва се Образец № 4; 7.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (оригинал) – попълва се Образец № 5; 8.Заверено от участника копие от валидна разрешение за използване н аораничен радиочестотен ресурс; 9.Сертификати ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 Сертификати за управление на качеството или еквивалентни или еквивалентни мерки - заверени копия.10.Общи условия за взаимоотношенията между Оператора и крайните потребители на услугата. 11.Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Образец № 6;12.Техническо предложение- Образец №7;13.Ценово предложение- Образец № 8; Продължава в Раздел: Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Оценка на предлаганата цена –Ц -50 т.2. Оценка на техническото предложение за изпълнение – Т- 50 т. Оценка на предлаганата цена – Ц Оценките попоказателя сеполучават последната формула:Ц=Ц1+Ц2,където:Ц1 е оценката по подпоказател месечна абонаментна такса за един достъп, Ц2 е оценката по подпоказател еднократна такса за активиране на един достъп Ц 1 - Месечна абонаментна такса за един достъп– 25 т. Предложението с най-ниската предложена цена,получава максимален брой точки 25,а за останалите участници се прилага следната формула: Ц1 = 25 х Цма , където Цма / n -Цма – най-ниската ненулева предложена месечна абонамента такса за един достъп в лева измежду предложенията на кандидатите -Цма/n – цената в лева, на участника, чието предложение за месечна абонамента такса за един достъп се разглежда. Ц 2 - Еднократна такса активиране на един достъп– 25 т. Предложението с най-ниската предложена цена,получава максимален брой точки 25,а за останалите участници се прилага следната формула: Ц2 = 25 х Цта , където Цта / n -Цта – най-ниската ненулева предложена такса за активиране на един достъп в лева измежду предложенията на кандидатите -Цта/n – цената в лева, на участника, чието предложение такса за активиране зн един достъп се разглежда. Т – Оценка за качеството на предоставяната услуга.Оценява се „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“. Определянето на оценката зависи от степента на покриване на изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, по следния метод:•При декларативно заявено изпълнение на изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, липса на подробно описание на мрежата на доставчика и липса на яснота или частична яснота как ще се предоставят необходимите изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, участникът получава 10 точки;•При непълно описание на начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, непълнота в предоставените структурни схеми на мрежата и технология на обслужването, участникът получава 25 точки;• При подробно описание на начина на осигуряване на необходимите изисквания по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, пълнота в предоставените структурни схеми на мрежата и подробно описание на технология на обслужването,участникът получава 50 точки.Дефиниции: •„Подробно“ е описание, което освен че съдържа видове дейности, поддейности за осигуряване на изискванията по отношение на количеството и обема на обществената поръчка, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение към повишаване качеството и обхвата на изпълнение на поръчката.•„Пълнота в предоставените структурни схеми на мрежата и подробно описание на технология“ е структурна схема или подробно описание на технология на обслужването,която недвусмислено посочва конкретния вид дейност и/или конкретно предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред останалите предвидени видове дейности/предложения и изяснява подхода на работа и съдържа логически свързано описание на всяка стъпка от процеса/описанието, за който се отнася.• „Непълно описание ” е описание, в което участникът е повторил самите изисквания на заданието, частично е описал видове дейности, поддейности за осигуряване на необходимите функционалности и декларативно е заявил, че ще ги изпълни.• „Частична яснота ” е описание, в което участникът е повторил самите изисквания по отношение на количеството и обема на обществената поръчка и само декларативно е заявил, че ще ги изпълни.Крайната оценка К се получава поформулата:К = Ц+Т Участникът получил най-висок резултат по посочените критерии се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Определеният за изпълнител следва: 1. Да предостави възможност за обмен на данни от мобилни обекти посочени от Възложителя за количество не по-малко от 12 000 MB(мега байта).2. Да предоставя, при необходимост на Възложителя възможност за включване на до 174 точки. 3. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 4. Да се издава дубликат на откраднат или загубен достъп.5. Изискване към таксуването – Максимално количество обменени данни 100 килобита след това таксуване на всеки килобит. 6. Да поеме гаранционния и извънгаранционния сервиз на доставените от него крайни устройства за ползване на услугата (ако има такива). 7. Да осигури високо качество на предлаганата услуга. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия назначава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писменна заповед, която ще започне своята работа в 10.00 часа на 23.09.2015 г., в зала 101 в сградата на Община Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/09/2015