Версия за печат

BG-село Голямо Враново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ “Иван Вазов”, улица Хан Аспарух № 29, За: Гюлшен Ебайзерова Сарова, РБългария 7065, село Голямо Враново, Тел.: 08137 2276, E-mail: ou_g.vranovo@abv.bg

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, село Голямо Враново, улица Хан Аспарух № 29

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=72&selected=109&parent_id=64.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Необходимите продукти са групирани по обособени позиции, както следва: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа (група "е" по § 1, т.12 от ДР на Закона за храните); ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед (група "м" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни (група "в" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); ІV. Месо и месни продукти (група "б" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); V. Мляко и млечни продукти (група "а" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VI. Яйца и яйчни продукти (група "г" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VII. Масла и мазнини (група "д" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); VІII. Плодове и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); IX. Зеленчуци и производни (група "к" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ);Х. Картофи и кореноплодни (група "ж" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ; XI. Ядки и маслодайни семена (група "л" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XII. Подправки (група "н" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ); XIII. Други храни (група "с" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ) и XIV. Варива (група "з" по § 1, т.12 от ДР на ЗХ). Доставките са периодични въз основа на заявки за срок учебната 2015 – 2016 г., като отд. доставки ще се осъществяват съгл. заявка от страна на възложителя, по посочени от него видове и количества, с макс. срок на доставката от заявяването й – три работни дни. Конкретното място за изпълнение на доставките е ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново на адрес: област Русе, община Сливо поле, село Голямо Враново, улица „Хан Аспарух” № 29.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15131000, 15240000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката без ДДС е 54746,65 лева, от която за всяка обособена позиция, прогнозната стойност е: І. Зърнени храни и храни на зърнена основа – 5375,00 лева без ДДС; ІІ. Захар, захарни и шоколадови изделия, мед – 605,00 лева без ДДС; ІІІ. Риба, рибни продукти и други морски храни – 4800,00 лева без ДДС; ІV. Месо и месни продукти – 13613,00 лева без ДДС; V. Мляко и млечни продукти – 10699,10 лева без ДДС; VI. Яйца и яйчни продукти – 680,00 лева без ДДС; VII. Масла и мазнини – 1814,40 лева без ДДС; VІII. Плодове и производни – 6670,95 лева без ДДС; IX. Зеленчуци и производни – 5931,80 лева без ДДС; Х. Картофи и кореноплодни – 1350,00 лева без ДДС; XI. Ядки и маслодайни семена – 405,00 лева без ДДС; XII. Подправки – 202,90 лева без ДДС; XIII. Други храни – 374,00 лева без ДДС; XIV. Варива – 2225,50 лева без ДДС. Посочените за всяка обособена позиция прогнозни стойности, са и максимално допустимите стойности за финансиране за отделните позиции, които не трябва да бъдат надвишавани от участниците. Надвишаването на някоя от максимално допустимите стойности за всяка обособена позиция е основание за отстраняване на офертата по съответната позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54747 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливо поле, село Голямо Враново

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидати за изпълнение на поръчката могат да бъдат физически и юридически лица. Към момента на подаване на офертата, участникът трябва да притежава актуална регистрация за производство или за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните за съответните групи грани, за които се подава офертата. Изпълнителят е длъжен да изпълнява доставките по сключения договор с транспортни средства, които са регистрирани за транспортиране на хранителни продукти, съгласно изискванията на РЗИ и Агенцията по храните. Доставяните продукти трябва да имат срок на годност не по – кратък от 65 % от срока, посочен на етикета на производителя и да бъдат в разфасовки и опаковки, съгласно изискванията на Възложителя. За всяка обособена позиция ще се сключи самостоятелен договор, за срок учебната 2015 – 2016 година. При сключване на договорите, определеният за съответната позиция изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Плащането на доставките ще се извършва от бюджета на училището. Условията на плащане са уредени в проекта на договор, който е на разположение в профила на купувача на адреса, посочен в настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/09/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОЦЕНЯВАНЕТО на офертите ще се извършва на база най-ниската предложена цена за всяка обособена позиция поотделно. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 09:00 ч. на 18.09.2015 г. в кабинета на директора на училището на адрес: с.Голямо Враново, ул.„Хан Аспарух” № 29. Офертите се представят в запечатан непрозр.плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ, за която се участва, наименованието на участника, адрес за коресп-я, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. На интернет страницата на Общ.Сливо поле - www.slivopole.ru-se.com в раздел „Образование”, подраздел „ОУ Иван Вазов Г.Враново" - http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=72&selected=109&parent_id=64, се публикува наст. покана, непоср. след публикуването й в ПОП. Неразд.част от нея е Техническо задание със следните приложения: Подробна технич.спецификация – Прил. № 1; Образец на оферта за участие с вкл. предложение за срок на валидност на офертата – Прил. № 2; Образец на технич. предложение – Прил. № 3; Образец на ценово предложение – Прил. № 4; Проект на договор – Прил. № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от профила на купувача, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в ОУ “Иван Вазов”, село Голямо Враново на адрес: село Голямо Враново, улица „Хан Аспарух” № 29. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.09.2015 година от 10.00 часа в мястото на подаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2015