BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: инж.Данчо Ангелов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 306881, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на софтуерна поддръжка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72267000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за един месец - 2 991.00лв с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35892 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Обект на поръчката : Осигуряване на софтуерна поддръжка по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: 1. Гама КОДМАСТЕР – 32 лиценза; 2. Гама КАЛК – 1 лиценз; 3. Гама МУЛТИЛАБ – 4 лиценза; 4. Гама СТОР – 4 лиценза; 5. Гама ДИЕТИ – 2 лиценза. Обособена позиция № 2: 1. Бизнес навигатор – 6 лиценза. Обособена позиция № 3: 1. Омега ЗАПЛАТА – 1 лиценз; 2. Омега КАДРИ – 3 лиценза. Обособена позиция № 4: 1. ТЕЛК – 2 лиценза. Обособена позиция № 5: 1. Сиела НОРМИ – 5 лиценза; 2. Сиела ПРОЦЕДУРИ – 5 лиценза; 3. Сиела ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 3 лиценза. II. Изисквания за изпълнение Изпълнителят трябва да извършва абонаментна поддръжка и консултиране по съответните програмни продукти (собственост на Изпълнителя), за които Възложителят е придобил лицензни права за ползване. Абонаментната поддръжка включва: 1. Консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на съответните програмни продукти. 2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS). 3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт направени съответно промените в нормативната уредба или по друга причина без допълнително заплащане. 4. Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни продукти на Възложителя. 5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти. 6. Предоставяне на версии, включваши допълнения във функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната уредба. III. Техническии възможности 1. Участникът следва да посочи техническите лица, които ще изпълняват услугите, обект на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството. 2. Участникът трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния си опит на ръководните си служители, включително на лицата, които отговарят за извършване на услугите, предмет на поръчката. 3. Участникът следва да има и представи сертификат (или еквивалентен документ) за преминат курс на обучение по съответните програми.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/09/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Поръчката е разделена в пет обособени позиции. Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една обособена позиция от спецификацията отделно. * Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП, като съдържат: - Заявление с данни на оферента (образец 1); - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (образец 2); - Техническo предложение, доказателства за възможностите на участника за извършване на всички дейности по изпълнение на поръчката; - Ценова оферта - предложената цена трябва да е в български лева, крайна цена (с включен ДДС), до втори знак след десетичната запетая и да не надвишава следния месечен финансов ресурс за обособена позиция : №1 - 1 915.00лв, №2 - 480.00лв, №3 - 456.00лв, №4 - 48.00лв и №5 - 92.00лв. * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 са публикувани Техническа спецификация, образците за попълване (Образец №1 и №2) и проект на договор към настоящата обществена поръчка. * Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на услугата включва всички разходи по изпълнението на същата. Условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в лева, въз основа на данъчна фактура. Начин на плащане – отложено, в срок до 60 дни, в български лева. * Офертите се приемат в деловодството на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД, гр.Монтана, ул."Сирма войвода"4. Офертата се подава в упоменатия от Възложителя срок в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Офертата задължително се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя задължително и в превод. * Отваряне на представените оферти : 16.09.2015г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място за обособена позиция участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/09/2015