Версия за печат

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт ДОУ и ОП, Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване на комбиниран багер - товарач (нов или втора употреба), необходим за нуждите на община Ракитово”. Срокът за изпълнение на поръчката e до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка; Участникът ще бъде отстранен от участие, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. Преди приемане на Доставката, Комисия назначена от Възложителя, състояща се от минимум 3 (трима) души, ще извърши оглед на подготвения за доставка от избрания Изпълнител - комбиниран багер – товарач, за което ще бъде съставен Протокол за оглед. Комисията ще удостовери, дали предложения за доставка продукт (комбиниран багер – товарач), отговаря в пълна степен на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие и Договора за обществена поръчка. Вследствие на решенията на комисията ще бъде подписан Протокола за окончателното предаване от Изпълнителя и приемане от Възложителя на доставката предмет на настоящата поръчка, а именно: комбиниран багер – товарач.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43200000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Закупуване на комбиниран багер – товарач (нов или втора употреба), необходим за нуждите на община Ракитово - 1 (един) брой.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Ракитово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка еднаква или сходна (подобна) с предмета на настоящата поръчка. Под «сходни (подобни)» с предмета на поръчката следват да се разбират: дейности по закупуване на земекопна техника или еквивалентна и извършване на съответната доставка за нуждите на даден Възложител. Под «еднакви» с предмета на поръчката следват да се разбират: дейности по закупуване на комбиниран багер и извършване на съответната доставка за нуждите на даден Възложител. Дейностите, еднакви или сходни (подобни) с предмета на настоящата поръчка, да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на доставките (попълва се образец №: 7), изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената дейност или услуга. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на доставките” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени доставки, които са еднакви или сходни (подобни) на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на избора на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.4. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по доставки на земекопна техника, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Профил на купувача”, Под раздел "Публични покани": http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 6.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57; 7.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 04.09.2015г. от 10:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Заседателна стая;Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/09/2015