Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Мария Генова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29111, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: // karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http: // karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на процедурата по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП е : предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Карнобат, по обособени позиции (маршрути).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по определни маршрути и съгласувано часово разписание. Изискванията към услугите, които ще се предоставят са посочени в ,,Техническата спецификация''. Обособена позиция № 1: Маршрут : Карнобат – Соколово – Хаджиите – Драгово – Соколово – Карнобат – 2 /два/ курса по 47 км., 23 деца и ученици. Обособена позиция № 2: Маршрут : Карнобат – Соколово – Драгово – Соколово – Карнобат – 3 /три/ курса по 47 км., 21 деца и ученици. Обособена позиция № 3: Маршрут : Карнобат – Кликач – Карнобат – 2 /два/ курса по 36 км., 11 деца и ученици. Обособена позиция № 4: Маршрут : Карнобат – Венец – Деветак – Црковски – Крумово Градище – Карнобат – 3 /три/ курса по 50 км., 48 деца. Обособена позиция № 5: Маршрут : Карнобат – Крумово градище – Железник – Сан Стефано – Добриново – Карнобат – 3 /три/ курса по 55 км., 24 деца. Обособена позиция № 6: Маршрут : Карнобат – Искра- Огнен – Карнобат – 3 /три/ курса по 40 км., 30 деца и ученици. Обособена позиция № 7: Маршрут : Карнобат - Сигмен – Раклица – Сигмен – Карнобат – 3 /три/ курса по 38 км., 25 деца и ученици. Обособена позиция № 8: Маршрут : Карнобат – Драганци – Екзарх Антимово – Житосвят – Екзарх Антимово – Смолник – Екзарх Антимово – Карнобат – 2 /два/ курса по 75 км., 13 деца и ученици. Обособена позиция № 9: Маршрут : Карнобат – Черково – Сърнево – Екзарх Антимово – Карнобат – 2 /два/ курса по 61 км., 15 деца и ученици. Лицата, които желаят да участват в обществената поръчка могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по посочените маршрути и съгласувано часово разписание; 2. Срокът на договора е до: 30 ноември 2015 г. или до датата на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка за извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2015 - 2016 г. на територията на Община, публикувана в АОП под № 00190-2015-0018, което от двете събития настъпи първо. 3.Участникът да е изпълнявал услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последнит три години на стойност не по-малка от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва. 4. За ППС, с които ще се извършва превоза да има издадени удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването им; 5. Участникът да разполага с минимум 2 резервни ППС; 6. Превозът да се извършва от водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит, като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години. 7. Гаранция за изпълнение - 5 (пет) % от стойността на поръчката. 8. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) дни, включително от крайния срок за получаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/09/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 03.09.2015 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2015 - 2016 г. на територията на община Карнобат". На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2015 - 2016 г. на територията на община Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 04.09.2015 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/09/2015