Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Стефана Паунова - по предмета на поръчката - 02 9145 1381; Димитър Павлов - по поръчката - 02 9145 1517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_15_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200

Описание:

Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 40 000 (четиридесет хиляди) литра дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смолян - Почивна база на БНБ "Иглика"

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 1 . "Технически спецификации", съгласно които предмета на поръчката е доставка на дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив), което трябва да отговаря на всички изисквания в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., с изм.) да бъде с качество, съответстващо на Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 и всяка доставка трябва да бъде придружена със заверено копие от декларация за съответствие на качеството на течните горива (Приложение № 9), издадена на основание чл. 10, ал. 2. Дизеловото гориво трябва да е маркирано в червено в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/09/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участниците следва да представят в офертата си: 1. Попълнен образец на Представяне, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството;2. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 3 . Ценово предложение, съгласно образеца, представен от възложителя;4 .Техническо предложение (свободен текст), в което участникът следва да опише начина на изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и проекта на договор. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ, Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 03.09.2015 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. Княз Александър I, № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/09/2015