Версия за печат

BG-с. Смолница, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение МИГ ДОБРИЧКА, ул. «Първа» № 19 А, За: Надежда Василева;Нели Събева, Р. България 9383, с. Смолница, област Добрич, Тел.: 0882 020969;0889 353505, E-mail: mig_dobrichka@abv.bg

Място/места за контакт: 9361, с. Бранище, «Първа» № 19 А (сградата на кметството),

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-dobrichka.org.

Адрес на профила на купувача: www.mig-dobrichka.org/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на Договор № РД50-145/13.10.2011 г., Сдружение МИГ Добричка, наричано по-нататък “Възложител”, организира възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на изпълненото по Стратегията за местно развитие през 2015 г.”. Основна цел на Стратегията е територията на община Добричка да се превърне в жизнена селска среда чрез целенасочени действия в партньорство на местната общност. Изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР) се финансира от ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Поръчката включва набор от взаимносвързани дейности и услуги, изпълнението на които цели да осигури максимално високо ниво на информираност, публичност и визуализация на процеса по реализиране на Стратегията за местно развитие за територията на МИГ – територията на община Добричка. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ. Обособена позиция 2 (ОП 2): Организиране на изнесена извън територията на община Добричка среща с настоящи бенефициенти на МИГ. Обособена позиция 3 (ОП 3): Организиране на празник "Добруджанска плодородна есен" на територията на МИГ Добричка. Всички артикули и информационни материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение № 8 към чл. 52 „Изисквания за публичност на дейността и източниците на финансиране по ос 4 "ЛИДЕР", т. А. „По дейността на МИГ” от Наредба 23 на МЗХ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92331100, 22462000, 80522000

Описание:

Услуги на панаири
Рекламни печатни материали
Семинари за обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните параметри и изисквания за изпълнение са дефинирани в техническата спецификация по съответните обособени позиции в документацията на поръчката. Бюджет: по ОП 1 с бюджет 4 361,00 лв. с ДДС и включва изработване на рекламни материали с лого на възложителя: календари (за 2016 г.), рекламни комплекти; по ОП 2 с бюджет 6 190,00 лв. с ДДС и включва организиране на изнесена извън територията на община Добричка среща с настоящи бенефициенти на МИГ; по ОП 3 с бюджет 5 000,00 лв. с ДДС и включва: организиране и провеждане на празник "Добруджанска плодородна есен" на територията на МИГ Добричка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15551 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към офертите си участниците следва да представят: по ОП1: Проект на графично оформление за следните артикули: календар, семинарна папка, блок листи, рекламна еко-торбичка. Проектът да се предостави на електронен носител и едно хартиено копие; Мостри на рекламните материали. по ОП 2: 1. Детайлно описание на дейностите за организиране на срещата (описват се всички етапи, стъпки, методи и действия на участника по изпълнение на дейността), цели и очаквани резултати; 2. Писма, изразяващи готовност/ съгласие от страна на лекторите за участие в изпълнението на дейността; 3. Актуална професионална автобиография на лекторите, удостоверяваща познания и опит по темата; 4. Програма за мероприятието; 5. Снимки от избраното място за настаняване. Задължително изискване на възложителя е избрания за изпълнител по ОП 2 да осигури физическото присъствие на свой представител в дните на провеждане на мероприятието. по ОП 3: 1. Референция във връзка с участие на оферента като организатор на подобно публично събитие (празник, фестивал, панаир, изложение и др. подобни) на стойност не по-ниска от стойността по настоящата обособена позиция. 2. Детайлно описание на дейностите за организиране на срещата (описват се всички етапи, стъпки, методи и действия на участника по изпълнение на дейността); 3. Писмо за изразяване на съгласие за участие от страна на местна певческа група и танцов състав /група.; 4. Програма за мероприятието; 5. Примерни снимки на павилионите. Задължително изискване на възложителя е избрания за изпълнител по ОП 3 да осигури физическото присъствие на свой представител в дните на провеждане на мероприятието (от деня на монтиране до деня на демонтиране на павилионите). Материалите, свързани с промоцията на събитието (с изключение на заснетия материал) следва да бъдат предоставени на възложителя не по-късно от 5 дни преди стартиране на мероприятието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 1. Показатели за оценка на офертите: Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: • ОЦ 1 – оценка на предлаганата цена; • ОЦ 2 – качество на техническото предложение. 2. Комплексна оценка на офертата Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = ОЦ 1 + ОЦ 2 3. Относителна т1. ОЦ 1 - Оценка на предлаганата цена: Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, с вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, с вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки). минимална предложена цена ОЦ 1 = х 40 точки цена, предложена от участника ,където „минималната предложена цена с вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, с вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, с вкл. ДДС). 2. ОЦ 2 - Качество на техническото предложение: Оценката по този показател е 60 точки максимална стойност, включваща оценка по следните критерии: 1.1. за ОП 1: * за изпълнение до 10.09.2015 г.: 20 точки; * представителна визия на рекламните материали според предложения проект: 10 точки; * практичност на предложените материали (ергономичност и лесно използване): 10 точки; * качество на представените мостри: 10 точки; * качество на печата: 10 точки. 1.2. за ОП 2: *описание на разбирането на оферента по отношение целта и очакваните резултати в изпълнение на мероприятието: до 10 точки: *пълнота на дейностите, предложени в изпълнение на мероприятието: до 10 точки: *опит на предложените експерти във връзка с участието им като лектори в информационна среща/ семинар – до 10 точки: * познания на предложените експерти в областта на ПРСР 2007-2013 г.: до 10 точки: *поемане на ангажимент за изготвяне на всички презентации, необходими в хода на изпълнение на дейността: 10 точки *оценка на мястото за настаняване и провеждане на мероприятието: до 10 точки: 1.3. за ОП 3: * Срок за организиране на публичното събитие в календарни дни: до 30 точки. организиране на публичните събития не може да бъде по-кратък от 3 календарни дни и по-дълъг от 7 календарни дни. Под „организиране на публично събитие“ следва да се имат предвид изпълнението на всички заложени в техническата спецификация дейности Оценката по показателя се изчислява по следната формула: минимално предложен срок (Смин) П 1 = х 30 точки , където срок, предложен от участника (Сn) Смин е най-ниската стойност от предложения срок на даден участник за подготовка и организация на празника, допуснат до оценка и класиране, Сn е стойността на предложения срок на оценявания участник за организация на мероприятието. * Техническа оценка: до 30 точки: * Представеното от участника техническо предложение съдържа описание на всички изискуеми елементи, като са описани всички дейности и поддейности, посочени в документацията на поръчката, тяхната последователност, логическа обвързаност, ресурсното им обезпечаване и резултатите от тях. * Налице е пълно съответствие между описаната последователност на изпълнение на предвидените дейности. * Предложени са допълнителни цели, дейности/ поддейности/ задачи или резултати, които допълват посочените в документацията. * Предложените механизми, мерки и процедури за управление на процеса на изпълнение на поръчката напълно съответстват на спецификата на поръчката и изискванията, посочени в документацията. * Всички описания, текстове и наименования се отнасят до настоящата поръчка, като например: име на възложителя, име на регион, област, община, град, предмет на поръчката, други цели, дейности, поддейности, резултати (които са неприложими за предмета на поръчката)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат изтеглени от "профил на купувача" в сайта www.mig-dobrichka.org. Офертите се подават отпечатани на хартиен носител на адрес: 9300, гр. Добрич, ул. "Независимост" 14, офис 305

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2015