Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, Република България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Място/места за контакт: бул. Черни връх № 45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на акумулатори за автомобили за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация - Приложение № 2 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31430000

Описание:

Електрически акумулатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В зависимост от нуждите на възложителя, за срок от 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване предвидения финансов ресурс на възложителя. Доставката на акумулатори за автомобили е периодична, след писмена заявка от възложителя. Източник на финансиране: собствени бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на Държавна агенция "Национална сигурност", град София, бул. "Черни връх" № 45

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник има право да представи само една оферта на български език. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик и трябва да съдържа: - представяне на участника (по образец); - техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец); - ценово предложение (по образец); - декларация по т. 3 от поканата, че акумулаторите ще са нови и нерециклирани, ще са заредени и готови за употреба (по образец); - декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (по образец); - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец) се представя само в случай че участникът ще ползва подизпълнител. 2. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват стриктно характеристиките, посочени в техническите спецификации, и да не предлагат акумулатори, включени в предмета на поръчката, които не съответстват с изискванията на посочените характеристики. 3. Акумулаторите трябва да бъдат нови и нерециклирани. Акумулаторите трябва да бъдат заредени и готови за употреба. Участникът декларира, че акумулаторите, които ще достави, ще отговарят на посочените изисквания. 4. Минимален гаранционен срок на акумулатор – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на доставка. 5. Доставката на акумулатори е периодична и зависи от нуждите на възложителя. Срокът на изпълнение на всяка отделна заявка за доставка на акумулатори е до 7 (седем) работни дни от получаване на писмена заявка от възложителя. Конкретният срок за изпълнение на доставката, предложен от съответния участник, се посочва в Предложението за изпълнение. 6. Участниците могат да подават оферта за цялата поръчка или за обособена позиция съгласно Техническата спецификация. Срокът за валидност на офертата трябва да е 60 (шестдесет) календарни дни от определения краен срок за получаването на офертите. 7. Участникът, избран за изпълнител, доставя акумулаторите в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, находяща се в град София, бул. „Черни връх” № 45, със собствен транспорт и за своя сметка, за което се подписват двустранни приемо-предавателни протоколи. 8. Плащането се извършва по банков път в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на оригинална фактура, приемо-предавателен протокол за доставени акумулатори за автомобили, подписан от двете страни, и гаранционни карти с упоменати номера на доставените акумулатори. 9. Не се допуска до класиране участник, който е регистриран в страна с преференциален данъчен режим и не попада в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 10. Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка: - декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (по образец). - документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Непредставянето на тези документи е основание възложителят да откаже сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката по показател "най-ниска цена" се извършва на база предложената от участниците единична стойност по обособени позиции.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се получават в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. Дата, час и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 02.09.2015 г. от 09:30 часа в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложенията към поканата: Приложение № 1 – образец на представяне на участника, 2 (два) листа; Приложение № 2 – техническа спецификация, 1 (един) лист; Приложение № 3 – образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката, 2 (два) листа; Приложение № 4 – образец на ценово предложение, 1 (един) лист; Приложение № 5 – образец на проект на договор, 5 (пет) листа; Приложение № 6 – образец на декларация, 1 (един) лист; Приложение № 7 – образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 1 (един) лист; Приложение № 8 – образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 2 (два) листа; Приложение № 9 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, 1 (един) лист, могат да бъдат намерени на http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/ e-mail: dans@dans.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/09/2015