Версия за печат

BG-гр. Бобошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобошево, ул. Иван Кепов № 3, За: Красимира Ненова, Република България 2660, гр. Бобошево, Тел.: 07046 2354, E-mail: obst_boboshevo@mail.bg, Факс: 07046 2344

Място/места за контакт: Община Бобошево

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-boboshevo.com.

Адрес на профила на купувача: www.obshtina-boboshevo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция на общинска пътна мрежа 2015 г.”/Ремонт път KNL 3037/ KNL 2032/-Бобошево-Бобошевски ман. Св. Димитър; Ремонт път KNL 3030/I-1, Дупница-Благоевград/-с. Бадино; Ремонт път KNL 1059/II-62, Невестино-Дупница/граници общини /Дупница-Бобошево/-Блажиево- I-1/Усойка; Ремонт път KNL 1031/ I-1, Дупница-Благоевград/-с. Слатино; Ремонт път KNL 3033-с. Сопово-с. Висока могила; Ремонт път KNL 1035/III-104, Бобошево-Четирци-Вуково; Ремонт път KNL 2034 с. Доброво-с. Скрино/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка предвижда основен ремонт на пътища на територията на Община Бобошево. Подробна информация за количеството и видовете работи, предмет на поръчката може да се получи от образците на количествени сметки, които ще бъдат на разположение на заинтересованите лица на профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката обявена по-долу е посочена без ДДС. Източник на финансиране - републикански бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

155880 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бобошево

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физич. и/или юридич. лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани в ЗОП и обявените изисквания на Възложителя. Условия за допустимост: не може да участва във възлагането на общ. поръчка лице, съответно Възложит. ще отстрани от участие в процед. всеки участник, при който е налице някое от обстоят. по чл.47, ал.1, ал.2 и/или ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели и относителна тежест: Показател 1 - предложена цена - К1 с тежест 70% Показател 2 - срок за изпълнение /в календарни дни/ - К2 с тежест 20% Показател 3 - гаранционен срок /в месеци/ - К3 с тежест 10% Методика за определяне на комплексната оценка на офертите: 1. Показател 1 - Предложена цена - К1 с тежест 70% По критерии с коефициент К1, офертите ще се оценяват в зависимост от предложената от участника цена за изпълнение на поръчката без включен ДДС, по следната формула: К1=предложена минимална цена Х 70 предложена цена от кандидата 2. Показател 2 - Срок на изпълнение /в календарни дни/ - К2 с тежест 20% По критерии с коефициент К2, офертите ще се оценяват в зависимост от предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ по следната формула: К2= предложен най-кратък срок Х 20 предложен срок от кандидата 3. Показател 3 - Гаранционен срок /в месеци/ - К3 с тежест 10% По критерии с коефициент К3, офертите ще се оценяват в зависимост от предложения от участника гаранционен срок /в месеци, като предложения срок не може да бъде по-кратък от срока по Наредба 2 от 31.07.2003 г./, по следната формула: К3 = предложен срок от кандидата Х10 предложен най-дълъг срок Класирането на предложенията се извършва на база комплексна оценка /К/ на всяка от офертите получена по следната формула: К= К1 + К2 + К3 Максимален брой точки - 100 т. На първо място се класира кандидата с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата задължително следва да се представят следните документи: 1. Копие от документа за актуална регистрация на участника или доказателства за определен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие на документ за самоличност за физическото лице; 2. Оферта съдържаща срок на валидност на офертата и данни за лицето, което прави предложението - по образец; 3. Ценово предложение - по образец; 4. Техническо предложение - по образец; 5. Декларация за приемане на условията на проекта на договор - по образец; 6.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец 7. Остойностени количествени сметки /по образец на количествени сметки от документацията/. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни. Подаване на офертата: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчително писмо с обратна разписка, на адрес: Община Бобошево, гр. Бобошево, ул. "Иван Кепов" № 3. Върху плика се посочва: 1. Наименование на поръчката; 2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 01.09.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация, находяща се на адрес: гр. Бобошево, ул. "Иван Кепов" № 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2015