Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Събина Колева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29133, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат” във фаза технически проект.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Инвестиционният проект – фаза „технически проект”, следва да съдържа следните части: Част 1 – „Геодезия”; Част 2 – „Геология и хидрогеология”; Част 3 – „Технологична”; Част 4 – „Техническа рекултивация”; Част 5 – „Земна основа (устойчивост на откосите)”; Част 7 – „Биологична рекултивация”; Част 8 – „Управление на биогаза”; Част 9 – „План за безопасност и здраве”; Част 10 – „Мониторинг” Част 11 – „План за управление на строителните отпадъци”; Част 12 – „Пожарна безопасност”; Част 13 – „Сметна документация” - подробни количествено-стойностни сметки по отделните части на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Участникът трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност по всяка от частите на инвестиционния проект. ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. ІІІ.Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за подаване на офертата. ІV. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 31.08.2015 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат” във фаза технически проект”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат” във фаза технически проект”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 01.09.2015 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2015