Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЛИЦА, ул. Искър 41, За: Силвия Стоянова - Директор; Татяна Караиванова - Счетоводител, Република България 7003, Русе, Тел.: 082 843811, E-mail: silviastoyanova17@abv.bg

Място/места за контакт: ЦДГ Ралица

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/tsdg-ralitsa-ruse-78.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции /групи/, съгласно Закона за храните: № 1 - Мляко и млечни продукти № 2 - Месо и месни продукти № 3 - Зърнени храни и храни на зърнена основа № 4 - Зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени № 5 - Други храни № 6 - Масла и мазнини № 7 - Варива № 8 - Риба, рибни продукти и други морски храни № 9 - Картофи и кореноплодни № 10 - Плодове - пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти № 11 - Яйца и яйчни продукти № 12 - Подправки - пресни и изсушени № 13 - Месни и месно-растителни консерви № 14 - Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ориентировъчните количества са посочени в приложенията за всяка от обособените позиции в документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65979 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склад на ЦДГ Ралица - гр. Русе, ул. Искър 41 и филиал в ОУ Братя Миладинови в гр. Русе, ул. Алеи Възраждане 54

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1/ Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 2/ Кандидатите да са производители и/или доставчици на хранителни продукти по съответната позиция, притежаващи или експлоатиращи производствени/търговски обекти и транспортни средства, регистрирани по съответния ред в ОДБХ 3/ Кандидатите да представят сертификат за съответствие със стандартите за системи за управление на качеството ISO 9001, ISO 22000, HACCP, издаден от акредитирани лица или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и доказателства за опит в сферата на доставките - предмет на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://sop.bg/tsdg-ralitsa-ruse-78 или на адрес: гр. Русе, ул. Искър 41, тел. 082 843811, ел. адрес: silviastoyanova17@abv.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/08/2015