Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Александра Александрова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237503, E-mail: A_Aleksandrova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/63b55eaeeaac80fc3db61f3e1d181f01.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив в сградата, предоставена за нуждите на Административен съд – София град, находяща се на ул. „Георг Вашингтон“ № 17, гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните дейности са описани в Техническата спецификация за изпълнение предмета на обществената поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

137500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 17

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на предвидени строителни и монтажни работи да се спазват необходимите технологични изисквания и Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи и с качество съответстващо на БДС. Всички влагани строителни материали, детайли и компоненти трябва да бъдат нови, както и да отговарят на българските и/или европейските стандарти за екологична чистота, енергийна ефективност, хигиенни норми, електро, пожаро и техническа безопастност. Основните строителни материали да бъдат придружени със сертификати за произход и качество или декларации за съответствие във връзка с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106/2006 г.) Демонтираната стара дограма, както и други отпадъци трябва да се отстранят според предписанията на нормативната уредба за опазване на околната среда. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължение на избрания изпълнител. Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР до изтичане на гаранционните срокове. Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности. Необходимите за изграждането на строежа специализиран и изпълнителен състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя. При необходимост от ползване на тротоарни площи и площи общинска или държавна собственост, дължимите такси са за сметка на строителя. Изпълнителят е длъжен да извърши за своя сметка дейностите, както и да заплати дължимите такси за третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси, съгласно местните наредби.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 - Ценови критерий /Ц/ - 30 %, Показател 2 - Срок за изпълнение /С/ - 70 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Представяне и приемане на офертата: Офертата за участие в поръчката трябва да бъде изготвена съгласно образеца и изискванията на Възложителя в документацията. Документите в офертата трябва да съдържат дата, подпис и печат на участника. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът в поръчката има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертата трябва да се представи/изпрати в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1, всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, от 09:00 до 17:30 часа. Върху плика трябва да са отбелязани предмета на поръчката, името на участника и адрес за кореспонденция. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 31.08.2015 г. от 11:00 часа в заседателна зала в сградата на Министерството на правосъдието, ул. "Славянска" № 1. Право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите, ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на Министерството на правосъдието, посочен в раздел I.1), а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата покана и документацията за участие към нея са публикувани на профила на купувача на Министерството на правосъдието, посочен в раздел I.1). Допълнителна информация и документацията, свързана с поръчката, могат да бъдат получени от "Профила на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2015