Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Валери Миков - управител на БД Спортни имоти, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885892, E-mail: nikibo@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2107/Pokana-14082015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Бюджетна дейност „Спортни имоти“ – Благоевград.” Публичната покана е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества електрическа енергия, това е ангажимент на изпълнителя на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката е за извършване на доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 4 /четири/ броя обекти, а именно: 1. Зала „Скаптопара“, с адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Запад“; 2. Спортен комплекс „Пирин“, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №51; 3. Стадион „Христо Ботев“, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Дъбравска“ №1; 4. Спортен комплекс „Рилци“, с адрес: с. Рилци, общ. Благоевград и съответните измервателни точки за нуждите на Бюджетна дейност „Спортни имоти“ – Благоевград.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които са лицензирани като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката и които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата / Образец №1/; 2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Заверено копие от издаден от КЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ и дейността „координатор на стандартна балансираща група”; 4. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №2/, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал; Предлаганата цена трябва да е за един kWh нетна електрическа енергия за ниско напрежение и да е крайна, без включен ДДС и без задължения към обществото и акциз. Прогнозното количество за срока на договора е около 328 000 kWh. 5. Участникът следва да е изпълнил доставки сходни или еднакви с предмета на поръчката през последните 3 /три/ години. Участникът следва през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) броя договора за доставка с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на списък /Образец №3/ на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като към него се прилагат доказателства под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. За сходни или еднакви с предмета на поръчката, Възложителят ще приема доставки с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение и координатор на балансираща група.“ 6. Декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на електрическа енергия на Възложителя /Образец №4/; 7. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника. 8. Декларация за извършен оглед на място /Образец №5/; 9. Декларация за потвърждаване възможностите за своевременни доставки на необходимото количество електроенергия /Образец №6/; 10. Удостоверение от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД, че между дружеството, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа, и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13, във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. 11. Декларация за приемане условията и клаузите заложени в проекта на договора /Образец №7/; 12. Декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец №8/; 13. Проект на договор /Образец №9/; 14. Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от управляващия участника;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи. Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:30 ч. на 26.08.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 27.08.2015 г. от 10:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2015