Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Мила Янева - Миндова -старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2097/Pokana-12082015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2; Обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30191000, 22800000

Описание:

Офис оборудване, без мебелировка
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложенията неразделна част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59898 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Благоевград, гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На основание чл. 16г, ал. 2, от ЗОП, настоящата обществена поръчка в частта си по Обособена позиция № 2 “Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4”, е ограничена до участници - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените поръчки, приет с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет, на основание чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.В представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя по определената обособена позиция, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие.Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Всяка оферта следва да съдържа: 1. Административни сведения за участника /Образец № 1/.2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.3. Ценово предложение/по Образец № 2/, с включени единични цени за всеки отделен канцеларски материал /съгласно Приложение 1 към документацията/ отправено от Управителя/изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал.4. Техническо предложение -Образец №3;5. Участникът следва да е изпълнил общо доставки и доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката през последните 3 години. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (един) договор с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на Списък - образец № 4:а) доставка, изпълнена през последните 3 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, и:Продължава от Раздел III Изисквания за изпълнение на

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от Раздел III Изисквания за изпълнение на поръчката: б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените доставки;За „доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставка с предмет: доставка на канцеларски материали и офис консумативи-моливи, химикали, кабери и др., копирна хартия, принтерна хартия и др, тонери и др. консумативи.6. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора - Образец №5.7. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 6/.. Проект на договор /Образец № 7/.9. Проект на договора /Образец № 7а/.10. Декларация в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания*, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, със следния предмет на дейност, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 и чл. 29б, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания /Образец № 8/.11. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). Офертите ще бъдат отворени на 24.08.2015 г. от 10:00 часа, Зала №210 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2015