Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Ангелина Кръстева, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: пл. Княз Александър I №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_13_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” от производителя и допълнителни услуги за извънгаранционна поддръжка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно клаузите на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в обществената поръчка да е оторизиран от производителя или негов регионален представител, имащи право да продават продукти и услуги на производителя, свързани с продукта, предмет на поръчката - партньор на CA Technologies (или A SEE) за продуктите от фамилията Service Desk за България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена на услугата „Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager“ от производителя“ -П1 - максимална оценка - 40 точки. Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = K1хТ1 където: - K1 = Cmin/Co; - Cmin – най-ниската цена за извънгаранционна поддръжка в офертите на участниците; - Co – предложена цена за извънгаранционна поддръжка на оценяваната оферта; - Т1 = 40 – теглови коефициент на показателя. 2. Цена на часова ставка за допълнителните услуги за извънгаранционна поддръжка - П2 – максимална оценка - 60 точки. Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула - П2 = K2хТ2 където: - K2=Cmin/Co - Cmin – най-ниската цена на часовата ставка за допълнителните услуги за извънгаранционна поддръжка в офертите на участниците; - Co – предложена цена на часовата ставка за допълнителните услуги за извънгаранционна поддръжка на оценяваната оферта; - Т2 = 60 – теглови коефициент на показателя. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по двата показателя. Ккомпл. = П1+ П2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Представяне, съгласно образеца на възложителя.3.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. 4. Участникът в обществената поръчка да представи документ (писмо) от производителя или негов регионален представител, че е оторизиран представител, имащ право да продава продукти и услуги на производителя от фамилията Service desk за България; 5. Декларация от участника, че разполага с необходимите специалисти по CA Service Desk Manager с опит и умения по инсталиране, настройка и миграция на софтуера и данните в него. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на системата „CA Service Desk Manager” и услуги по миграция”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 21.08.2015 г. от 14:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2015