Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: по предмета на поръчката - Велина Дякова - 02 91451651 и Веселин Табаков - 02 91451919; Зорница Гочева по процедурата - 02 91451552, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451552, E-mail: Gocheva.Z@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_12_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ. Обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. София. Обособена позиция № 2 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Пловдив. Обособена позиция № 3 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Варна. Обособена позиция № 4 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Бургас. Обособена позиция № 5 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Плевен. Обособена позиция № 6 - Медицински прегледи и изследвания на работещите в гр. Смолян.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 - прогнозната стойност е до 60 000 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 783, от които 500 жени и 283 мъже. Обособена позиция № 2 - прогнозната стойност е до 900 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13, от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 3 - прогнозната стойност е до 1035 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 15, от които 9 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 4 - прогнозната стойност е до 900 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 13 от които 7 жени и 6 мъже. Обособена позиция № 5 - прогнозната стойност е до 1250 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 18 от които 11 жени и 7 мъже. Обособена позиция № 6 - прогнозната стойност е до 1110 лв., пакетът от прегледи е за приблизителен брой работещи: 16 от които 12 жени и 4 мъже.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65195 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да представят офертата само за една или няколко от обособените позиции. При изготвяне на офертата си участниците следва да имат предвид следните изисквания на Възложителя: 1. Пакетът от медицински прегледи и изследвания включва: 1.1. преглед от терапевт/кардиолог, включващ: снемане на пълен клиничен статус, електрокардиограма със запис, измерване на артериално налягане; 1.2. преглед от офталмолог, оценка състоянието на зрението /изследване на зрителна острота с таблици, авторефрактометрия и цветоусещане/ и при необходимост издаване на очна рецепта с предписание за корекция на зрението, в т.ч. за работа с видеодисплей; 1.3. преглед при лекар-специалист по акушерство и гинекология с ехограф и с изследване на цитономазка - за жени; 1.4. преглед от мамолог с ехография на млечни жлези – за жени; 1.5. преглед от уролог с ехография на простатната жлеза – за мъже; 1.6. клинико-лабораторни изследвания – ПКК, СУЕ, общ холестерол, триглицериди, креатинин, глюкоза, пълно изследване на урина, PSA (за мъже); 1.7. аудиометрично изследване с разчитане на резултатите – 40 работещи (само за обособена позиция № 1). 2. Участникът следва да има валидна регистрация като лечебно заведение за извънболнична помощ (медицински център, ДКЦ, МДЦ), в съответствие с чл. 40 от Закона за лечебните заведения, в регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение. Членовете на комисията, определена от Възложителя извършват проверка на регистрацията в съответните публични регистри, водени от регионалните здравни инспекции на техните електронни страници. 3. Участникът следва да разполага с необходимите квалифицирани и правоспособни медицински специалисти за изпълнение на пакета от медицински прегледи и изследвания, което се удостоверява със списъка на лицата, които ще извършват медицински прегледи и изследвания. 4. Медицинските прегледи и изследвания на служителите по съответната обособена позиция да се провеждат в едно лечебно заведение (медицински център, ДКЦ или МДЦ) на територията на съответния град, регистрирано в съответната регионална здравна инспекция. 4.1. При подаване на оферта за обособена позиция № 1 участниците попълват справка-декларация относно материалната база (по образец), с която удостоверяват, че лечебното заведение разполага с необходимата материална база, в т.ч. клинична лаборатория и специализирани лекарски кабинети (не по-малко от един специализиран медицински кабинет, предназначен за провеждане на съответния специализиран медицински преглед за работещите на БНБ, като това изискване може да не се прилага за прегледа от мамолог). 4.2. При подаване на оферта по обособени позиции № 2, 3, 4, 5 и 6 участниците декларират, че съответното лечебно заведение, в което ще се провеждат медицинските прегледи и изследвания разполага с необходимото функциониращо и изправно медицинско оборудване и медицински консумативи, които ще бъдат налични през времето на изпълнение на обществената поръчка; 5. Минимална продължителност на предложения срок за обособена позиция № 1 да бъде не по-малко от 35 работни дни и не повече от 45 работни дни, като в рамките на срока предложен от участиците следва да се предвиди и срок за извършване на медицински прегледи и изследвания на служители възпрепятствани да се явят на определна дата. 6. Предложените срокове за обособени позиции № 2, 3, 4, 5 и 6 следва да е с продължителност не по-малка от 2 работни дни, като в рамките на срока предложен от участиците следва да се предвиди и срок за извършване на медицински прегледи и изследвания на служители възпрепятствани да се явят на определна дата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта” за всяка обособена позиция при следните показатели за определяне на комплексната оценка определени в „Методиката за определяне на комплексната оценка за класиране на офертите“, неразделна част от настоящата покана: 1. Цена на пакет медицински прегледи и изследвания за един работещ - 50 т., които се разпределят, както следва 30 т. за жени и 20 т. за мъже. 2. Техническо предложение - 50 т., от които за подпоказателя: Организация и изпълнение на отделните дейности, свързани с провеждането на медицинските прегледи и изследване - 20 точки, за подпоказателя: Ред, по който ще се провеждат медицинските прегледи и изследвания и създадената организация в лечебното заведение - 15 точки; за подпоказателя: Описание на начина на документиране на медицинските прегледи и изследвания - 5 точки; за подпоказателя: Описание на възможните рискове (ресурсни, технически, организационни, както и други по преценка на участника), свързани с изпълнението на обществената поръчка и начина, по който рисковете ще бъдат сведени до минимум и начина на справяне с тях - 5 точки и за подпоказателя: Допълнителни медицински услуги/допълнителни предложения за качественото, навременно и ефективно изпълнение на обществената поръчка - 5 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/08/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.3.Представяне, съгласно образеца приложен към настоящата покана.4.Предлагана цена, съгласно образеца приложен към настоящата покана, за обособената позиция, за която се подава офертата. 5.Списък на лицата, които ще извършват медицинските прегледи и изследвания, съгласно образеца приложен към настоящата покана /прилага се за всички обособени позиции/. 6.Справка-декларация относно предлаганата материална база на участника, съгласно образеца приложен към настоящата покана /прилага се само за обособена позиция №1/.7. Техническо предложение за обособената позиция, за която се подава оферта, изготвено на база на Техническата спецификация за възлагане на обществената поръчка и Изискванията за изготвяне на техническото предложение, неразделна част от публичната покана, съдържащо:7.1.описание на организацията и изпълнение на отделните дейности, свързани с провеждането на медицинските прегледи и изследвания;7.2.описание на реда, по който ще се провеждат медицинските прегледи и изследвания и създадената организация в лечебното заведение;7.3.описание на начина на документиране на медицинските прегледи и изследвания;7.4. Описание на възможните рискове (ресурсни, технически, организационни, както и други), свързани с изпълнението на обществената поръчка и начина, по който рисковете ще бъдат сведени до минимум и начина на справяне с тях;7.5.Допълнителни медицински услуги/допълнителни предложения за качественото, навременно и ефективно изпълнение на обществената поръчка;7.6.Като неразделна част от техническото предложение участникът следва да приложи образец на профилактична карта.Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия участника или от упълномощен негов представител, като се прилага съответното пълномощно. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ", включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 26.08.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/08/2015