Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Г. Софийски № 3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Място/места за контакт: ВМА-София, Централна администрация, ет. 2, ст. 34

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

доставка на медицинска апаратура и оборудване във връзка с изграждане и функциониране на медицинско подразделение за настаняване на пострадали по три обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация един брой мониторна станция за наблюдение на пациенти и три броя пациетни монитори” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой дигитален преносим ултразвуков апарат ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3. „Доставка на един брой палатка за настаняване на пациенти”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33112200, 33195100, 33163000

Описание:

Ехограф
Монитори
Палатка за медицинска употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Военномедицинска Академия - гр. София

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предложените медицински изделия да отговарят на изискванията на Закона за медицински изделия, както и на наредбите за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, на ин витро диагностичните медицински изделия и на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия. Участниците доказват съответствието на предложените медицински изделия: - Валидно разрешително за търговия на едро с медицински изделия - Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на производителя с обхвата на предмета на поръчката, - EN ISO 13485:2003 или еквивалент на името на производителя с обхвата на предмета на поръчката; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието; - Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. 2. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани, в т.ч. и за сервиз от производителя или официалния вносител. - Доказва се с оторизационно писмо от производителя или официалния представител, в т.ч. и за сервиз със срок на валидност срока на действие на договора. В случай, че срока на валидност на оторизацията е по-кратък от срока на договора, участникът се задължава да представи на възложителя актуална оторизация или документ удостоверяващ обстоятелството, че е в процес на издаване. Участникът да разполага с минимум 2/ две/ технически квалифицирани лица за сервизна поддръжка на медицинските изделия. - Доказва се с декларация /свободен тест/ съдържаща информация на техническите лица за сертификати/удостоверения за преминат курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганите медицински изделия. 3. Гаранционен срок на предложените медицински изделия да е не по-малък от 1 година от датата на протокола за пускане в експлоатация. 4. Начин на плащане: Доставката се заплаща по по банков път, по сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представяне на: приемо - протокол, протокол за монтаж и пускане в ескплоатация, протокол за проведено обучение на персонала работещ с медицинското изделие за извършената и приета без рекламации доставка и оригинална фактура. Общата максимална прогнозна стойност на поръчката не следва да надхвърля 50 000,00 лв. (четиридесет и две хиляди) лева с ДДС. Максималната прогнозна стойност на обособените позиции е: 1.1. За обособена позиция № 1. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация един брой мониторна станция за наблюдение на пациенти и три броя пациетни монитори” - 20 000,00 /дваддесет хиляди/ лева с ДДС. 1.2. За обособена позиция № 2. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой дигитален преносим ултразвуков апарат - 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева с ДДС. 1.3. За обособена позиция № 3. „Доставка на един брой палатка за настаняване на пациенти” – 10 000,00 /десет хиляди/ лева с ДДС. Ценовото предложение следва да бъде изготвено по образец Приложение № 4 и да бъдат отбелязани за всяко медицинско изделие: търговско наименование, производител, каталожен номер и единична цена. Оферираните цени следва да са крайни и да включват всички разходи по доставката (опаковане, транспорт, данъци, акцизи, мита и др.), включително и ДДС до мястото за изпълнение на поръчката. Предлаганите медицински изделия трябва да са нови и не рециклирани. Доказва се с декларация /свободен тест/ от участникът. Оферти, надвишаващи посочените прогнозни стойности на обособената позиция ще бъдат отстранявани от участие. Минималните изисквания към обособена позиция З са описани в допълнителна информаця и документи свързани с изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. „Доставка на един брой палатка за настаняване на пациенти” 1. Документ за регистрация на участника /заверено копие/ или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Достатъчно е представянето на Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър. Когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или заверено копие на документ за самоличност, когато е физическо лице; когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице документите по тази точка трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. 2. Описание, фотографски снимки/каталози (без ценови листи) на стоката, която ще се доставя. 3. Копие на валиден сертификат за управление на качество в съответствие с ISO 9001:2008 на участника издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. 4. Минималният гаранционен срок на палатките е - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемателно – предавателния протокол. Гаранционни условия в срока на гаранция – в случай на появили се дефекти, възникнали при нормална експлоатация и не по вина на ползвателя, в срока на гаранция Изпълнителят подменя дефектирала палатка с нова. За появилия се дефект, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който заменя дефектирала/ите палатка с нова/и в срок до 30 календарни дни от уведомлението. 5. Декларация за произход на предлаганите изделия. 6. Декларация за, че палатките и приспособленията към тях, които ще достави са нови, неупотребявани; доставени във вид, готов за използване – напълно комплектовани и тествани; – /свободен текст/ 7. Декларация за, че при доставката ще предостави ръководство за работа, преведено на български език, в което са посочени технически характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин за работа и начини за отстраняване на възникнали проблеми в хода на експлоатация; – /свободен текст/ 8. Декларация за, че при доставката ще предостави ръководство за работа, преведено на български език, в което са посочени технически характеристики, правила за безопасна експлоатация, начин за работа и начини за отстраняване на възникнали проблеми в хода на експлоатация – /свободен текст/ Офертите трябва да отговарят на изискването на чл. 101в от ЗОП. Публичната покана е публикувана на интернет страницата на АОП и на интернет адрес www.vma.bg, раздел "Профил на купувача". Офертите да се представят в деловодството на ВМА, София, бул. Св. Георги Софийски № 3, етаж 2, в срок до 15:00 часа на 28.08.2015 г. Офертите се отварят на 03.09.201 5г. от 10:00 часа в Централнта сграда на ВМА-гр. София, етаж 1, зала 10, на адрес: гр. София 1606, бул. Св. Георги Софийски № 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2015