Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. Александър Стамболийски №1, За: Звено Обществени поръчки, Добрин Добрев - ст. експерт в дирекция ТСУ при община Попово, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234; 0608 40229, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2095-chasovnik-chitalishte.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на „Часовник за часовникова кула към НЧ „Св.св. „Кирил и Методий” гр.Попово”, съгласно техническата спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38720000

Описание:

Устройства за отбелязване на дата и час


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 3 Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 4. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 5.Декларация за участие на подизпълнител; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 8. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 9. Техническо предложение; 10. Ценовото предложение. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно указанията за провеждане на поръчката и Техническата спецификация, публикувани на интернет адрес www.popovo.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение на доставката – П1 - относителна тежест 15 2. Срок на гаранционно обслужване – П2 - относителна тежест 20 3. Предлагана цена – П3 - относителна тежест 50 4. Предлагана цена за абонаментно обслужване след изтичане на гаранционния срок – П4 - относителна тежест 15

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита в профила на купувача на сайта на община Попово: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Отварянето на офертите ще се проведе на 25.08.2015 г. от 10:00 часа в залата на ЦАУИ - ет.1, сградата на Община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/08/2015