Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Стоян Младенов - Главен експерт в отдел УП, дирекция ИТС, България 1000, София, Тел.: 02 9492133, E-mail: smladenov@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: Дирекция Информационни системи, отдел ПИС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на климатични съоръжения и инструментариум за ремонт и поддръжка на климатична техника, за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на 9 бр. климатични съоръжения професионален тип /инверторни/ за комуникационните помещения на възлите на единната електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС в градовете Хасково, Перник, Видин, Ловеч, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен, Монтана и доставка на 3 броя мобилни климатици“, Обособена позиция № 2: „Доставка на инструментариум за ремонт и поддръжка на климатична техника“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200, 39300000

Описание:

Климатици
Различно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на 9 бр. климатични съоръжения професионален тип /инверторни/ и 3 броя мобилни климатици. Обособена позиция № 2 - Доставка на инструментариум за ремонт и поддръжка на климатична техника, както следва: ПРЕНОСИМ АПАРАТ ЗА ЗАПОЯВАНЕ - 1 бр., ПРОПУСКОТЪРСАЧ 3gr/year-1 бр., СТАНЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ (1/3hp)-1 бр., БУТИЛКА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 12,5L-3 бр., ВЕЗНА ЕЛЕКТРОННА (до 100 kg)-1 бр., ВАКУУМПОМПА ДВУСТЪПАКНА (45 l/min) - 1 бр., ТЕРМОМЕТЪР-1 бр., ВАКУУММЕТЪР (с трипътен кран) - 1 бр., МАНОМЕТРИЧЕН БЛОК R22, 407C, R410A-2 бр., МАРКУЧИ КОМПЛЕКТ 150 cm,1/4",51bar -2 бр., ВЕНТИЛ (за маркучи 1/4"SAE F x 1/4"SAE M) - 4 бр., ТРЪБОРЕЗКА (428mm) - 2 бр., КОНУСНА ДЪСКА БЛЕНДОВА 3/16"5/8" (516mm) - 1 бр., КОНУСНА ДЪСКА С ЕКСПАНДЕР 1/8"3/4" -1 бр., КОНУСНА ДЪСКА С ЕКСПАНДЕР 422mm - 1 бр., ЗАЧИСТВАЧ ЗА ТРЪБИ - 1 бр., ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ – 410А, 407С, 422 - По 12,5 кг., СРЕБЪРЕН ПРИПОЙ - 1 кг., КОМПЛЕКТ БУТИЛКИ ЗА ЗАВАРОЧЕН АПАРАТ - 2 к-та., ПАСТА ФЛЮС ЗА ЗАПОЯВАНЕ - 2 кутии, МЕДНОФОСФОРЕН ПРИПОЙ - 50пръчки, ПРЕХОДНИК С ИГЛЕН ВЕНТИЛ -2 бр., ХОЛЕНДРОВИ ГАЙКИ - 20 бр., АМПЕРКЛЕЩА -1 бр., МУЛТИМЕР -1 бр., КЛЮЧ РАЗДВИЖЕН- 2 бр., КЛЮЧОВЕ ГАЙЧНИ КОМПЛЕКТ -1 к-т. Прогнозна стойност на поръчката: За Обособена позиция № 1: 27 330 лева без ДДС. За Обособена позиция № 2: 5 000 лева без ДДС. В случай, че в оферта на участник се съдържа ценово предложение, което съдържа по-висока крайна цена от посочената по-горе за съответната обособена позиция, той се отстранява от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32330 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция № 1 - Комуникационните помещения на възлите на ИА ЕСМИС, намиращи се в областните администрации в градовете Хасково, Перник, Видин, Ловеч, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен и Монтана, 3 броя мобилни климатици в сградата на ИА ЕСМИС в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. За обособена позиция № 2 - Сградата на ИА ЕСМИС в гр.София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители за съответната обособена позиция; 6. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участват доставки (на подобни или идентични артикули), с приложени доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.; 7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; (свободен формат на текстово оформяне) В случай, че разполагат, участниците прилагат към своята оферта брошура или друг документ който да потвърждава предложените характеристики на предлаганата от тях техника. (Приложимо за обособена позиция № 1)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на климатичите съоръжения по Обособена позиция № 1 е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя.; Срокът за доставка на инструментариума за ремонт и поддръжка на климатична техника по обособена позиция № 2 е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 17.08.2015 г. от 14.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес - https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015