BG-с. Смолница, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение МИГ ДОБРИЧКА, ул. «Първа» № 19 А, За: Надежда Василева;Нели Събева, Р. България 9383, с. Смолница, област Добрич, Тел.: 0882 020969;0889 353505, E-mail: mig_dobrichka@abv.bg

Място/места за контакт: 9361, с. Бранище, «Първа» № 19 А (сградата на кметството),

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mig-dobrichka.org.

Адрес на профила на купувача: www.mig-dobrichka.org/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сдружение МИГ Добричка, наричано по-нататък “Възложител”, изпълнява Стратегия за местно развитие по силата на Договор № РД50-145/13.10.2011 г.. Основна цел на Стратегията е територията на община Добричка да се превърне в жизнена селска среда чрез целенасочени действия в партньорство на местната общност. Изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР) се финансира от ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. В изпълнение на договора, МИГ Добричка организира възлагане на обществена поръчка за „Обучения на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие през 2015 г.”. Предметът на обществената поръчка е: Организиране и провеждане на „Работно посещение на екипа на МИГ, членове на УС и/или ОС на МИГ и бенефициенти (общо до 11 души, влючително преводач) в действаща на територията на страна - членка на ЕС местна инициативна група”. Разходът включва: транспорт, по 3 нощувки за участниците, дневни, превод.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80522000

Описание:

Семинари за обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните параметри и изисквания за изпълнение са дефинирани в техническата спецификация - част от документацията на поръчката. Максимален наличен бюджет за изпълнение на поръчката: 15 000 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република Унгария

NUTS:

HU

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Към офертата си за кандидатстване участниците следва да представят: 1/ Писмо, изразяващо готовност/ съгласие на приемащата страна за осъществяване на посещението; 2/ Програма за посещението; 3/ Документ, удостоверяващ възможност за ползване на комфортен, подходящ микробус за транспортиране на групата; 4/ Снимки от избраното място за настаняване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели за оценка на офертите: Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: • ОЦ 1 – оценка на предлаганата цена; • ОЦ 2 – качество на техническото предложение. 2. Комплексна оценка на офертата Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = ОЦ 1 + ОЦ 2 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: ОЦ 1 - оценка на предлаганата цена - 40 точки макс. стойност; ОЦ 2 - качество на техническото предложение - 60 точки макс. стойност. II. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА 1. ОЦ 1 - Оценка на предлаганата цена: Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, с вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, с вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки). минимална предложена цена ОЦ 1 = х 40 точки цена, предложена от участника ,където „минималната предложена цена с вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, с вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, с вкл. ДДС). 2. ОЦ 2 - Качество на техническото предложение: Оценката по този показател е 60 точки максимална стойност, включваща оценка по следните критерии: 2.1. Посещение на МИГ, прилагаща подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. – 10 т.; 2.2. Посещение на реализирани проекти - до 20 т. (за 4 проекта – 10 т., за повече от 4 – 20 т.); 2.3. Среща с представител на местната власт - 10 т.; 2.4. Пътуване и място за настаняване – до 20 точки: *За избор на място за настаняване – представяне на снимки – до 10 точки; *За избор на транспортно средство – удобство, климатизация – до 10 точки. 3. Процедура при еднакви предложения 3.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 3.2. При условие че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя. Критериите и методиката за оценка на офертите са неделима част от документацията по поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по обществената поръчка и образците за попълване могат да бъдат изтеглени от "профил на купувача" в сайта www.mig-dobrichka.org. Офертите се подават отпечатани на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик на адрес: 9300, гр. Добрич, ул. "Независимост" 14, офис 202 Телефони за връзка: 0882/020969;0885/353505

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2015