Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, пл.Георги Измирлиев №1, За: инж. Мария Колибарска ,Старши експерт Инвестиционна дейност, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884416, E-mail: kvalkova@blgmun.com, Факс: 073 884416

Място/места за контакт: Община Благоевград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/2086/Pokana-04082015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на помещения – общинска собственост, находящи се на адрес: ул. „Христо Смирненски” №5, ет. 1, гр. Благоевград

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45400000, 45410000, 45420000, 45421000, 45430000

Описание:

Довършителни строителни работи
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ремонт на помещения – общинска собственост, находящи се на адрес: ул. „Христо Смирненски” №5, ет. 1, гр. Благоевград - Ремонтно строително – монтажни работи на санитарни помещения, Ремонтно строително – монтажни работи на коридор, Ремонтно строително – монтажни работи на стаи, Ремонт на канализация и водопровод

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11771 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.Всяка оферта следва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 3. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец № 2, ведно с Приложение № 2 към „Предлагана цена” за видовете РСМР/, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал. Единичните цени да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване: 3.1. Средна часова ставка - до 2.80 лв. на час. 3.2. Допълнителни разходи върху труда до 90%. 3.3. Допълнителни разходи върху механизацията до 35%. 3.4. Доставно-складови разходи до 8%. 3.5. Печалба до 10% 3.6. Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК. 4.Участникът следва да е изпълнил общо строителство и строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 2 (два) бр. строителство с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на Списък - образец №3 на а) строителството, изпълнено през последните 5 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: - посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: работи по полагане на мазилки, подови настилки, ремонтни работи на дограми, бояджийски, В и К и други довършителни СМР.5. Да притежава собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Образец №4/, както следва:1. Бордова товарна кола до 3 т. - 1 бр. 2. Пробивна машина - 1 бр.; 6. Да притежава собствена или наета работна ръка както е посочено по-долу. Доказва се с декларация по Образец №5, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството.1. Строителен инженер с трудов стаж минимум 5 /пет/ години или строителен техник с трудов стаж минимум 7 /седем/ години- 1 бр.; 2. Квалифицирани работници за строителни работи:- работници „В и К“ – 2 бр., - работници настилки – 2 бр., - работници бояджии – 2 бр., - работници дограма – 2 бр.; 3. Общи работници - 2 бр. Продължава в поле Допълнителна информация!!!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за възлагане: Икономически най – изгодна оферта. Комисията оценява постъпилите предложения в съответствие с предварително обявените условия, критерий и показатели за оценка. Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”. Коф. = К1 + К2 + К3. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка-икономически най-изгодна оферта. Kласирането се извършва на база следните показатели: 1. К1– Предложена цена - Максимална тежест – 60. Офертата на участниците се оценява по следната формула: К1 = Най-ниска предложена цена x 60/Цена на участника. Където „най-ниска предложена цена” е сумата от предложените стойности за всяко РСМР за обекта, а „цена на участника” е сумата от предложените стойности за всяко РСМР за обекта, посочена в предложението. В случай, че участник е посочил цена за изпълнение, която надвишава осигуреният от Възложителя финансов ресурс (прогнозна стойност), то неговото ценово предложение няма да бъде оценявано. 2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката - Максимална тежест – 20. Офертата на участниците да се оценява по следната формула: К2 = Срок минимум х 20/Срок участник. Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 7 и по–голям от 10 работни дни! Където „Срок минимум” е най – краткия предложен срок за изпълнение за обекта в работни дни, а „Срок участник” е предложения от оценявания участник срок за изпълнение за обекта в работни дни. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число! Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 7 и по–голям от 10 работни дни! 3. К3 – Гаранционен срок - Максимална тежест – 20.Предложен гаранционен срок – изчислява се по формулата: К3 =Гаранционен срок участник x20/Максимален гаранционен срок. Където Гаранционен срок участник е предложеният гаранционен срок от участника, а Максимален гаранционен срок е най-дългият гаранционен срок, предложен измежду всички участници. Участникът трябва да предложи гаранционен срок за извършените РСМР в съответствие с гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 г. и максимален, който не може да надвишава повече от два пъти минималния гаранционен срок по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, предвиден за посочените видовете РСМР.В случай, че участник е посочил срокове различни от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано. Забележка: Предложението трябва да бъде цяло число!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от поле изисквания за изпълнение на поръчката- 7.1. Да изготви и представи с офертата си Линеен график за изпълнение на поръчката като срока за изпълнение, който не може да бъде по-малък от 7 и повече от 10 работни дни. 7.2. Качеството на влаганите материали се доказва с декларация - Образец №7. Към декларацията се прилагат сертификати за съответствие - същите се представят с подаване на офертата. 8. Участникът следва да извърши оглед на място на обектите, предмет на РСМР. Доказва се с декларацията за извършен оглед на място-Образец №6 - същата се представя с подаване на офертата. 9.1. Декларация за приемане условията и клаузите заложени в проекта на договора - Образец №8; 9.2. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 9/. 10. Участникът следва да има сключена валидна застраховка "професионална отговорност", съгласно чл. 171 от ЗУТ. Доказва се с представяне на копие от Застрахователна полица.11. Проект на договор /Образец № 10/.12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи.Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:30 ч. на 13.08.2015 г.Офертите ще бъдат отворени на 14.08.2015 г. от 10:00 часа, Зала №210 в сградата на Общинска администрация - гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2015