Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, Република България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Място/места за контакт: бул. Черни връх № 45

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация Приложение № 2 към поканата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка. Финансирането на обществената поръчка се осъществява от бюджета на ДАНС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33334 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на Държавна агенция "Национална сигурност", град София, бул. "Черни връх" № 45

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник има право да представи само една оферта на български език. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Офертата се подава в запечатан, непрозрачен плик и трябва да съдържа: - представяне на участника (по образец – Приложение № 1 към поканата); - техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение № 3 към поканата); - ценово предложение (по образец – Приложение № 4 към поканата); - декларация по т. 2 от поканата (по образец – Приложение № 6 към поканата); - декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (по образец – Приложение № 8 към поканата); - декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец – Приложение № 7 към поканата) се представя само в случай че участникът ще ползва подизпълнител. 2. Количеството на всички дози и грамажи на тонер касетите за принтерна и копирна техника да бъдат съобразени със спецификациите на съответния производител на тонер касети. Рециклираните и заредени тонер касети за принтерна и копирна техника да бъдат предварително тествани. В случай на неправилно функциониране на дадена тонер касета, същата да бъде отремонтирана за сметка на изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни от датата на предявяване на рекламацията. Участникът декларира, че тонер касетите за принтерна и копирна техника, които ще достави, ще отговарят на посочените изисквания. 3. Срокът на изпълнение на всяка отделна заявка за зареждане и рециклиране на тонер касетите е до 7 (седем) работни дни от получаване на заявката на възложителя. Конкретният срок за изпълнение на услугата, предложен от съответния участник, се посочва в Предложението за изпълнение. 4. Участниците могат да подават оферта за цялата поръчка или за обособена/и позиция/и съгласно техническата спецификация. Срокът за валидност на офертата трябва да е 60 (шестдесет) календарни дни от определения краен срок за получаването на офертите. 5. Участникът, избран за изпълнител, получава и доставя със собствен транспорт тонер касетите за принтерна и копирна техника франко склада в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, находяща се в град София, бул. „Черни връх” № 45, след подписване на двустранни приемо-предавателни протоколи. 6. Плащането се извършва по банков път в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол за доставени заредени и рециклирани тонер касети за принтерна и копирна техника, подписан от двете страни. 7. Не се допуска до класиране участник, който е регистриран в страна с преференциален данъчен режим и не попада в изключенията на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 8. Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (по образец – Приложение № 9 към поканата), документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Непредставянето на тези документи е основание възложителят да откаже сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката по показател "най-ниска цена" се извършва на база предложената от участниците единична стойност по обособени позиции.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Място за получаване на офертите: гр.София, бул. "Черни връх"№ 45, сградата на ДАНС. Дата, час и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 17.08.2015 г. от 10:30 часа в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към поканата: Приложение № 1 – образец на представяне на участника, 2 (два) листа; Приложение № 2 – техническа спецификация, 5 (пет) листа; Приложение № 3 – образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката, 2 (два) листа; Приложение № 4 – образец на ценово предложение, 1 (един) лист; Приложение № 5 – образец на проект на договор, 5 (пет) листа; Приложение № 6 – образец на декларация, 1 (един) лист; Приложение № 7 – образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 1 (един) лист; Приложение № 8 – образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 2 (два) листа; Приложение № 9 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, 1 (един) лист. Приложенията към поканата могат да бъдат намерени на http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/ e-mail: dans@dans.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/08/2015