Версия за печат

BG-БУРГАС

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Лайф Хоспитал ЕООД, гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов /Панорамен път/, За: Мария Милева, БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 056 875099, E-mail: tourist_medical@yahoo.com, Факс: 056 875040

Място/места за контакт: БУРГАС ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов /Панорамен път/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. lifehospitalbg.com.

Адрес на профила на купувача: www. lifehospitalbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Лайф Хоспитал" ЕООД, съгласно приложена спецификация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно изготвената и обявена Спецификация към поръчката, за 16 обособени позиции, както следва: 1.Дезинфектант за оперативно поле на алкохолна основа – 12л.;2.Дезинфектант за повърхности с глюкопротамин-50л.;3.Дезинфектант за хигиенна и хирург.дезинфекция на ръце, разтвор с изопропанол и бензакониев хлорид – 40л.; 4. Дезинфектант за хигиенна и хирург.дезинфекция на ръце и кожа- 12 л.;5.Течен сапун– 40л.;6. Течен дезинфектант за повърхности без алдехиди – 30 л.;7.Дезинфектант за инструменти,прахообразен- 60кг.;8.Препарат за високост.дезинфекция с пероцетна киселина – 60кг.;9.Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди– 45 кг.;10. Препарат за дезинфекция на повърхности без алдехиди – 220 кг.;11.Препарат за дезинфекция на повърхности, хлорен – 60 кг.;12.Препарат за хирург. и хигиенна дезинфекция на ръце на алкохолна основа – 25 л.;13.Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект – 5 кг.;14.Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект на база ЧАС – 10 кг.;15.Антибактериален сапун – 66 л.;16. Дизенфектант за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце – 10л.– всички подробно описани в Спецификация към публичната покана, достъпна в „ Профил на купувача” на електронния адрес на МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД, на адрес: www.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ”Лайф Хоспитал” ЕООД – гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бул.Д.Димов /Панорамен път/

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Кандидат или участник в процедурата за обществената поръчка може да бъде всяко българско ли чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя условия. За настоящата обществена поръчка могат да подават оферта лица, които:-Не са осъдени с влязла в сила присъда или са реабилитирани за:-Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителна система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; -Подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;-Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;-Престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;-Престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;-Престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;-Нямат парични задължения към държавата или община по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, също така нямат задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която са установени.2.Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик. Пликът следва да съдържа два отделни запечатани непрозрачни плика както следва:ПЛИК “А” с надпис „Документи за подбор”- запечатан непрозрачен плик:1. Административни сведения за участника- Образец № 1; 2. Копие от документа за регистрация или ЕИК на участника, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;При участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия;3. Заверено от участника копие от сертификати OHSAS 18001:2007 или еквивалент, ISO 9001:2008 или еквивалент, ISO 14001:2004 или еквивалент, издадени на участника;4. Предлаганите препарати да имат официална регистрация към момента на подаване на офертата в обществената поръчка, за което да се представят съответните документи:4.1. За дезинфектантите за повърхности и ръце:актуални разрешения за пускане на пазара на биоцидни продукти, издадени на основание чл. 19о от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати;Информационни листове за безопасност;Описания на биоцидите;4.2.За препаратите за дезинфекция на инструменти да се представи:Копие от разрешение за търговия на едро за медицински изделия;Копие от ЕС сертификат за съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС;Копие от Сертификат за въведена система за управление на качеството при производство на медицински изделия в съответствие със стандарт EN ISO 13485:2003 или еквивалент;Копие от Декларация на производителя за съответствие с Директива 93/42/ ЕЕС и с Директива 2007/47/ЕС;5.Оторизационно писмо от производителя на оферираните продукти или от търговското му представителство за територията на Република България, валидно за срока на действие на договора, при условие че участниците не са производители;6.Декларация в свободен текст, че срокът на годност на препаратите и материалите не е по – малък от 70 % от обявения от производителя към датата на доставка; 7. Техническо предложение, включващо срок на доставка на дезинфектантите по съответната заявка, като максимално предложеният от участник срок да бъде офериран в часове, и не следва да надвишава 5 дни- Образец № 2.;8. Декларация за приемане условията на проекто – договора – Образец № 3; 9.Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – Образец № 4; 10. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП- Образец № 5; 11. Декларация за наличие/липса на подизпълнител-Образец № 6; 12. Декларация за участие като подизпълнител - Образец № 7;13. Проект на договора - Образец № 8. ПЛИК “Б” - с надпис “Ценово предл

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите оферти ще бъде извършено на база критерия “Икономически най – изгодно предложение” както следва: Техническа оценка:К1 - Качество, с тегловен коефициент – 20; Комисията ще извършват тестване на представените от участниците мостри, като на всяка от тях се присъжда оценка от 0 до 20 точки при стъпка 5 точки.. Оценка от 20 точки получава консуматив, удовлетворяващ възложителя по отношение на неговото качество в най-висока степен. Дезинфектанти, които не отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация, както и тези, за които не са представени мостри, ще се оценяват с 0 точки; К2 – срок на доставка, с тегловен коефициент 10;К2 = Мин. срок /най – кратък предложен срок/ Срок предл. /срок, предложен от съответния кандидат х 10; Финансова оценка:К3 - цена за изпълнение на поръчката, с тегловен коефициент 70;К3 = Цена мин. /най – ниска предложена цена/Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат х 70; Ккомпл.= К1 + К2+ К3, като на първо място се класира участникът, получил най – висока комплексна оценка. Пълно описание на коефициентите на тежест и методика на оценяване – в „ Профил на купувача” на електронния адрес на МБАЛ „Лайф Хоспитал” ЕООД, на адрес: www. lifehospitalbg.com

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията за изпълнение на поръчката, образците на документите, както и цялата документация са на разположение на официална страница на МБАЛ”Лайф Хоспитал” ЕООД, на адрес: www. lifehospitalbg.com, в „Профил на купувача”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/08/2015