Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Ина Милкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211221, E-mail: legal1@hearthospital.bg, Факс: 02 9217145

Място/места за контакт: ул. Коньовица № 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150731OqDK331320.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, подробно описано в техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. Участниците следва да предложат цялостно изпълнение на поръчката. Предложения за частично изпълнение на поръчката се отстраняват. Участниците нямат право да предлагат изпълнение чрез лизинг.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видът и броят на оборудването, предмет на поръчката, са подробно специфицирани в Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Коньовица № 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към предметa: 1. Предлаганото от участниците оборудване следва да съответства напълно (100%) на техническите изисквания, подробно описани в техническата спецификация, представляваща Приложение № 1 към раздел „Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. 2. Производителят на предлаганото оборудване следва да има изградена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 (или негов еквивалент), което следва да се докаже чрез заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща институция, удостоверяващ, че производителят на предложеното оборудване е сертифициран по ISO 9001:2008 (или негов еквивалент), придружен (когато е приложимо) със заверен от преводача превод на български език. 3. Предлаганото оборудване следва да е в съответствие с приложимата Директива на ЕС, което следва да се докаже чрез заверено от участника копие на валидна декларация за съответствие от производителя, придружена (когато е приложимо) със заверен от преводача превод на български език. ІІ. Изисквания към участниците: Участниците следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя съгласно публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана (раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания", т. III. "Изисквания към участниците“). ІII. Изисквания към изпълнението: Предлаганото от участника изпълнение следва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя съгласно публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана (раздел III. "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания", т. IV. "Изисквания към изпълнението"). IV. Не се допускат до разглеждане и/или оценяване и съответно се отстраняват предложения, при които: 1. Предлаганото от участника оборудване не съответства на изискванията, посочени в т. I. 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II. 3. Участникът предлага частично изпълнение на поръчката, изпълнение чрез лизинг или изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на изискванията на Възложителя, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: Крайна цена – относителна тежест 65; гаранционен срок – относителна тежест 30; срок за доставка и монтаж – относителна тежест 5, при прилагане на следната методика за оценяване: • Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най – ниска крайна цена от участник в процедурата към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 65; • Гаранционен срок – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между гаранционния срок, предложен от участника, чието предложение се оценява към най-дългия гаранционен срок, предложен от участник в процедурата, умножено с тегловен коефициент 30. • Срок за доставка и монтаж – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложения от участник в процедурата най-кратък срок за доставка и монтаж към срока за доставка и монтаж, предложен от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 5. Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели. На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участникът с най-висока крайна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/08/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел „Оферта – образци и указания за подготовка” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II. Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел „Оферта – образци и указания за подготовка” от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 12.08.2015г. в 13.30 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/08/2015